:::: MENU ::::

Biblioteka

 • Mar 19 / 2014
 • Możliwość komentowania Biblioteka została wyłączona

Biblioteka

BibliotekaRegulamin bibliotekiPodręczniki w biblioteceKatalog BibliotecznyCzytelnictwo

 

„Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana”

/Joachim Lelewel/

 

Biblioteka szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:
 
poniedziałek – 7.45 – 15.45
wtorek – 7.45 – 15.45
środa – 7.45 – 16.30
czwartek – 7.45 – 15.50
piątek – 7.45 – 14.45
 
Filia biblioteki szkolnej w Solnym Mieście jest czynna w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 14.00.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Nauczyciele bibliotekarze:
Alicja Pankiewicz, Małgorzata Jastrzębska, Ewa Merklinger

 

Księgozbiór nasz zawiera ok. 9 tys. książek. W zbiorach dominują lektury. Jednak zmiana kanonu lektur oraz szybki wzrost liczby uczniów sprawia, że z wypożyczeniem lektury uczniowie czasem mają problem. Na bieżąco staramy się te braki uzupełniać.

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej: wolnelektury.pl. Znajdują się tam darmowe, pełne teksty wybranych lektur.

Zbiory biblioteki w całości są skomputeryzowane w programie MOL.

Czytelnicy obsługiwani są wyłącznie komputerowo.

KATALOGI BIBLIOTECZNE:

 • Katalog książek dostępny w formie elektronicznej.
 • Katalog kartkowy- to dawna dostępna pozostałość.
 • Katalog ilustrowany-bardzo wdzięczny sojusznik młodego czytelnika .

W całości stworzony przez zdolnych plastycznie uczniów. Ale nie tylko. Najstarsze ilustrowane karty liczą sobie ok. 30 lat.

Biblioteka kontynuuje akcje:

1) „POZOSTAW PO SOBIE PAMIĄTKĘ W BIBLIOTECE – STWÓRZ KARTĘ KATALOGU ILUSTROWANEGO”:

               Zachęcamy do tworzenia kart katalogu ilustrowanego, bo jest wspaniałą  pamiątką, którą po latach można obejrzeć i   powspominać. Tworzyć można w bibliotece, kiedy jest czynna, ale można też kartki z ilustracjami rysować w domu, nawet z pomocą starszego rodzeństwa, rodziców, dziadków… Jak dokładnie taka karta ma wyglądać? – dowiesz się w bibliotece. Zachęcamy do oglądania i tworzenia!

2) „MOJA PRZERWA – RELAKS Z KSIĄŻKĄ”:

              W szkolnej czytelni w ciszy i wśród zieleni możesz odpocząć z ulubioną książką lub czasopismem. Zapraszamy wszystkich czytelników do wzięcia udziału w akcji: „Moja przerwa – relaks z książką”.

              Uczniowie, którym przeszkadza hałas szkolnej przerwy mogą w bibliotece liczyć na odpoczynek z książką. Młodszym uczniom proponujemy „Przerwę z GIGANTEM” – czytanie bardzo popularnych komiksów o Kaczorze Donaldzie.

Regulamin biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce i jej filii w Solnym Mieście

„Tylko dzieci potrafią, czytając, zobaczyć przed oczami cud…” Astrid Lindgren

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy  szkoły.
 2. Biblioteka i jej filia czynne są w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 3. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
 4. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 5. Wypożyczone książki należy szanować.
 6. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
 7. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 9. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na dwa tygodnie.
 10. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad i konkursów mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.
 11. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią zamówień, może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
 12. Nieprzestrzeganie terminów zwrotu wypożyczonych książek będzie skutkowało negatywnymi uwagami z zachowania.
 13. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zgubiony egzemplarz.
 14. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 15. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
 16. Każdy czytelnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biblioteki szkolnej.

W szkolnej czytelni w ciszy i wśród zieleni możesz przygotować się do lekcji, bądź odpocząć z ulubioną książką lub czasopismem.

PRAWO KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. W czytelni można korzystać z książek i czasopism w celu przygotowania się do lekcji, sprawdzianu, napisania referatu itp. z pomocą nauczyciela bibliotekarza.
 3. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami , bez jedzenia.
 4. W czytelni obowiązuje cisza. Uczeń źle się zachowujący, głośny i hałaśliwy zostanie wyproszony.

 

CZYTELNIA TO CICHE MIEJSCE DO PRACY Z TEKSTEM !!!

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 2. Z księgozbioru podręcznego (m.in. encyklopedie, słowniki, albumy…) i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu, nie można wynosić ich poza czytelnię.
 3. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych. Do innych zbiorów – za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 4. Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce i zostawia się je w należytym porządku.
 5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

 POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Z książkami i czasopismami powinien obchodzić się starannie, a dostrzeżone uszkodzenia natychmiast zgłaszać.
 2. Nie wolno : kreślić książek i czasopism, robić notatek na marginesach książek, zaginać i wyrywać kartek itp.
 3. Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą powierza się czytelnikom.
 4. Każdy czytelnik zobowiązany jest dbać o ład i porządek w czytelni.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. O chęci skorzystania z Internetu należy powiadomić bibliotekarza i podać tematykę poszukiwanych zagadnień oraz wpisać do zeszytu temat i czas korzystania.

2. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych.

3. Użytkownik może korzystać z sieci nie dłużej niż 1 godzinę lekcyjną.

4. Rozpoczęcie i zakończenie pracy oraz wszelkiego rodzaju zakłócenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

5. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera lub innych problemów technicznych nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy

6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z własnych nośników elektronicznych.

7. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie oraz instalowania innych programów.

8.W czasie użytkowania użytkownik odpowiada za sprzęt i w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu ponosi konsekwencje materialne.

9.Komputera nie można używać do prowadzenia prywatnej korespondencji, korzystania z serwerów chat, bramek sms i innych komunikatorów internetowych, oraz gier i zabaw.

10. Bibliotekarz monitoruje pracę użytkownika sieci i w przypadku naruszenia zasad przerywa jego pracę .

11. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem.

 

Podręczniki w bibliotece szkolnej

Zarządzenie Nr 6/2017/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4
im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie:
art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Niniejsze zarządzenie, zwane dalej „zarządzeniem”, reguluje:
a) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
b) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z niniejszym zarządzeniem dotyczącym korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki szkolnej.
3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
4. Podręczniki wypożyczane do domu bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie użytkowników.
5. Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarze dokonują w komputerowej bazie użytkowników.

§ 2.

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:
a) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce,
b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce,
c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
d) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, materiały edukacyjne w tym podręcznik do języka angielskiego, materiały edukacyjne do zajęć z języka angielskiego,
e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wieliczka.

§ 3.

1. Bezpłatne podręczniki zapewniane przez MEN oraz podręczniki, materiały edukacyjne do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez minimum trzy lata. Są one własnością organu prowadzącego i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. Wszystkie podręczniki i materiały są opieczętowane pieczątką biblioteki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce.
2. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasach I – VII w roku szkolnym 2017/2018 lub później.
3. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
4. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych przez wychowawców klas do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
5. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego z zasobów biblioteki – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego, oraz na bieżąco z zamówionych brakujących dla uczniów podręczników.
6. Podręczniki wypożyczane są na okres roku szkolnego. Zwrot podręczników rozpoczyna się dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego i odbywa się zgodnie z wcześniej ustalonym i podanym do wiadomości harmonogramem. Uczeń, który nie zwróci podręczników do 31 sierpnia danego roku szkolnego, będzie miał wstrzymane podręczniki na nowy rok szkolny. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku szkolnego.
7. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
8. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
9. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom, a rodzice zapoznają się z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie określenia szczegółowych zasad korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem.
10. Za zebranie od rodziców podpisów pod zarządzeniem odpowiada wychowawca klasy, a następnie przekazuje do biblioteki szkolnej.

§ 4.

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§ 5.

1. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
2. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia – wykraczającego poza jego zwykle używanie – bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zakupu nowego podręcznika.
3. Ustępu 1 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§ 6.

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, podkleić, obłożyć w nową foliową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki.

§ 7.

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę i bibliotekarza szkoły.

§ 8.

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzami, a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga dyrektor szkoły.

§ 9.

Zarządzenie umieszcza się na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły
Agnieszka Myślak

Lista lektur

Lista lektur dla klas I-III:

 • „Baśnie” (do wyboru) Hansa Christiana Andersena,
 • „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” Justyny Bednarek,
 • wiersze ze zbioru „Brzechwa dzieciom” Jana Brzechwy,
 • „Zaczarowana zagroda” Czesława Centkiewicza,
 • „Cukierku, ty łobuzie!” Waldemara Cichonia,
 • „Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą” Agnieszki Frączek,
 • „Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej,
 • „Detektyw Pozytywka” Grzegorza Kasdepke,
 • G. Kasdepke – „Co to znaczy…”
 • „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?” Leszka Kołakowskiego,
 • „Dziewczynka z parku” Barbary Kosmowskiej,
 • „Karolcia” Marii Kruger,
 • „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren,
 • „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” Hugh Loftinga,
 • „Sposób na Elfa” Marcina Pałasza,
 • „Asiunia” Joanny Papuzińskiej,
 • „Kapelusz Pani Wrony” Danuty Parlak,
 • „O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego,
 • „Pamiętnik Czarnego Noska” Janiny Porazińskiej,
 • „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej,
 • „Wiersze dla dzieci” Tuwima,
 • „O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach” Barbary Tylickiej,
 • „Malutka czarownica” O. Preussler
 • „Najpiękniejsze wiersze” Danuty Wawiłow,
 • „Afryka Kazika” Łukasza wierzbickiego,
 • „Dziadek i niedźwiadek” Łukasza Wierzbickiego.

Lista lektur obowiązkowych dla klas IV-VI:

 • „Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy,
 • komiks „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusza Christy,
 • „Mikołajek”, „Mikołajek i inne chłopaki”(wybór opowiadań) Rene Gościnnego i Jean-Jacquesa Sempe,
 • „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika,
 • wybrane bajki Ignacego Krasickiego,
 • „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” Clive’a Staplesa Lewisa,
 • „Powrót taty”, „Pani Twardowska”, „Pan Tadeusz” (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego) Adama Mickiewicza,
 • „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnara,
 • „Katarynka” Bolesława Prusa,
 • „W pamiętniku Zofii Bobrówny” Juliusza Słowackiego,
 • „Hobbit, czyli tam i z powrotem” Johna Ronalda Reuela Tolkiena,
 • „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza
 • „Mazurek Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego
 • wybrane mity greckie (w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce),
 • Biblia (stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, miłosiernym Samarytaninie),
 • wybrane podania i legendy polskie (w tym o Lechu, Piaście, Kraku i Wandzie),
 • wybrane baśnie polskie i europejskie (w tym „Kopciuszek” Charlesa Perraulta i „Bajka o rybaku i rybce” Aleksandra Puszkina),
 • wybrane wiersze Władysława Bełzy, Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Słowackiego, Leopolda Staffa, Tuwima, ks. Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne.

Lista lektur uzupełniających dla klas IV-VI:

 • „Kapelusz za 100 tysięcy” Adama Bahdaja,
 • „Tajemniczy ogród” lub inna powieść Frances Hodgson Burnett,
 • „Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla,
 • „Trzej muszkieterowie” Aleksandra Dumasa,
 • „Skarb Troi” Olafa Fritsche,
 • „Księga dżungli” Josepha Rudyarda Kiplinga,
 • „Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korczaka,
 • „Skrzynia Władcy Piorunów” Marcina Kozioła,
 • „Cudowna podróż” Selmy Lagerlof,
 • „Cyberiada”, „Bajki robotów” Stanisława Lema,
 • wybrana powieść Kornela Makuszyńskiego,
 • „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki, cz. 1: Czerwone krzesło”
 • „Winnetou” Karola Maya,
 • „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery,
 • „Opium w rosole”; „Szósta klepka” Małgorzaty Musierowicz,
 • „Pajączek na rowerze” Ewy Nowak,
 • „Sposób na Alcybiadesa” Edmunda Niziurskiego,
 • „Biały Mustang” Sat-Okha, „Janko Muzykant” Sienkiewicza,
 • wybrana powieść Alfreda Szklarskiego,
 • Joanna Olech, Dynastia Miziołków,
 • „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina,
 • „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej,
 • wybrane pozycje z serii „Nazywam się…” (np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Curie-Skłodowska, Jan Paweł II i in.) oraz inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela.

Lista lektur obowiązkowych dla klas VI-VIII:

 • „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa,
 • „Zemsta” Aleksandra Fredry,
 • wybór fraszek, pieśni i trenów (w tym tren I, V, VII, VIII) Jana Kochanowskiego,
 • „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego,
 • „Żona modna” Ignacego Krasickiego,
 • „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, II część „Dziadów”, wybrany utwór z cyklu „Sonety krymskie”, „Pan Tadeusz” (całość) Mickiewicza,
 • „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupery,
 • „Quo vadis” i „Latarnik” Sienkiewicza,
 • „Balladyna” Słowackiego,
 • „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego, „
 • „Artysta” Sławomira Mrożka,
 • „Ziele na kraterze” (fragmenty), „Tędy i owędy” (wybrany reportaż) Melchiora Wańkowicza,
 • wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca.

Lista lektur uzupełniających dla klas VI-VIII:

 • „Pamiętnik z powstania warszawskiego” (fragmenty) Mirona Białoszewskiego,
 • wybrana powieść kryminalna Agathy Christie: „Morderstwo w Orient Expressie”,
 • „Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera,
 • „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya,
 • „Pozłacana rybka” Barbary Kosmowskiej,
 • „Przekroczyć próg nadziei” (fragmenty) Jana Pawła II,
 • „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” Nancy H. Kleinbaum,
 • „Krzyżacy” Sienkiewicza,
 • „Oskar i pani Róża” Erica-Emmanuela Schmitta,
 • „Monte Cassino” (fragmenty) Wańkowicza,
 • „Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945” (fragmenty) Karoliny Lanckorońskiej lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże.

Wykaz lektur dla klas 1-3, 4-6, 7-8 (dostępne bezpłatne linki) 

 

LEKTURY SZKOLNE

Lektury 1-3

 

Dziadek i niedźwiadek – Łukasz Wierzbicki

https://www.sydneynorthshorepolishsaturdayschool.org/uploads/1/1/9/5/11954357/wojtek.pdf

 

Asiunia – Joanna Papuzińska

http://www.zkpig7.pl/2015_2016/Asiunia_Joanna_Papuzinska.pdf

 

Sposób na Elfa – Marcin Pałasz

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Sposob%20na%20elfa%20str%203-19.pdf

 

Baśnie (do wyboru) – Hans Christian Andersen

http://biblioteka.kijowski.pl/andersen%20christian%20hans/basnie.pdf

 

Dzieci z Bullerbyn – Astrid Lindgren

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/lindgren-dzieci-z-bullerbyn.pdf

 

Doktor Dolittle i jego zwierzęta – Hugh Lofting

https://docplayer.pl/72115588-Doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta.html

 

Karolcia – Maria Krüger Kruger

https://docplayer.pl/109227649-Ilustrowala-halina-bielinska-lektura-dla-klasy-ii-szkoly-podstawowej-by-piotr-bielinski-isbn.html

 

O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach – Barbara Tylicka

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/O%20krakowskich%20psach%20str%203-15.pdf

 

Wiersze dla dzieci – Julian Tuwim

http://orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/tuwim-wiersze-dla-dzieci.pdf

 

Oto jest Kasia – Mira Jaworczakowa

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/jaworczakowa-oto-jest-kasia.pdf

 

O psie, który jeździł koleją – Roman Pisarski

https://pl-static.z-dn.net/files/d9b/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668dc0.pdf

 

Brzechwa dzieciom – Jan Brzechwa

http://wierszykidladzieci.pl/wierszykibrzechwy.php

 

Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą – Agnieszka Frączek

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Rany%20Julek%20str%201-13.pdf

 

Zaczarowana zagroda – Czesław Centkiewicz

http://polish-culture.com/wp-content/uploads/2013/08/Zaczarowana-Zagroda.pdf

 

Najpiękniejsze wiersze – Danuta Wawiłow

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz-reknKLoAhUdwcQBHRziC-0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fatlanty.pl%2Fimages%2F2011%2F04%2FWiersze-Danuty-Wawi%25C5%2582ow.pdf&usg=AOvVaw2v5vlCKSgoJyHmwcnUqSuc

 

 Lektury 4-6

 

Katarynka, Bolesław Prus

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katarynka.pdf

 

Mazurek Dąbrowskiego – Józef Wybicki

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/mazurek-dabrowskiego.pdf

 

Powrót taty- Adam Mickiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse-powrot-taty.pdf

 

Pani Twardowska- Adam Mickiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse-pani-twardowska.pdf

 

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pan-tadeusz.pdf

 

W pamiętniku Zofii Bobrówny- Juliusz Słowacki

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/w-pamietniku-zofii-bobrowny.pdf

 

W pustyni i w puszczy – Henryk Sienkiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/w-pustyni-i-w-puszczy.pdf

 

Wybrane bajki – Ignacy Krasicki

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/bajki-nowe.pdf

 

Janko Muzykant – Henryk Sienkiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/janko-muzykant.pdf

 

Król Maciuś Pierwszy – Janusz Korczak

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krol-macius-pierwszy.pdf

 

Księga dżungli – Joseph Rudyard Kipling

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ksiega-dzungli.pdf

 

Przygody Tomka Sawyera – Mark Twain

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/przygody-tomka-sawyera.pdf

 

Tajemniczy ogród – Frances Hodgson Burnett

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/tajemniczy-ogrod.pdf

 

Trzej muszkieterowie – Aleksander Dumas

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie.pdf

 

Lektury 7-8

 

Artysta – Sławomir Mrożek

https://pl-static.z-dn.net/files/d4c/e954adca28b15c1b4e39d61e526ff35d.pdf

 

Balladyna – Juliusz Słowacki

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna.html

 

Kamienie na szaniec – Aleksander Kamiński

https://doci.pl/uzavrano/aleksander-kamiski-kamienie-na-szaniec+f1xsxx

 

Mały Książę – Antoine de Saint-Exupéry

https://docplayer.pl/5199569-Antoine-de-saint-exupery-maly-ksiaze.html

 

Opowieść wigilijna – Charles Dickens

http://lektury.kochamjp.pl/teksty_/opowiesc_wigilijna_tekst.pdf

 

Reduta Ordona

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reduta-ordona.html

 

Śmierć Pułkownika

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/smierc-pulkownika.html

 

Świtezianka

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka.html

 

II część Dziadów

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html

 

Sonety krymskie

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/sonety-krymskie.pdf

 

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html

 

Syzyfowe prace – Stefan Żeromski

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace.html

 

Quo vadis – Henryk Sienkiewicz

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis.html

 

Latarnik – Henryk Sienkiewicz

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik.html

 

Wybór fraszek – Jan Kochanowski

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/fraszki.pdf

 

Pieśni – Jan Kochanowski

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/piesni.pdf

 

Treny – Jan Kochanowski

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/treny.pdf

 

Wiersze – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

https://wolnelektury.pl/katalog/autor/krzysztof-kamil-baczynski/

 

Zemsta – Aleksander Fredro

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.html

 

Żona modna – Ignacy Krasicki

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna.pdf

 

Ziele na kraterze – Melchior Wańkowicz

https://docplayer.pl/18895414-Ziele-na-kraterze-wankowicz-melchior.html

 

Tędy i owędy – Melchior Wańkowicz

https://www.scribd.com/doc/236893462/Wa%C5%84kowicz-Melchior-T%C4%99dy-i-ow%C4%99dy-pdf

 

Dywizjon 303 – Arkady Fiedler

http://www.gmzielonka.edu.pl/szkolna_bibl_cyfr/e-booki/Arkady%20Fiedler%20-%20Dywizjon%20303.pdf

 

Krzyżacy – Henryk Sienkiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krzyzacy.pdf

 

Oskar i pani Róża – Eric-Emmanuel Schmitt

https://www.academia.edu/10265475/Oskar_i_pani_roza

 

Pamiętnik z powstania warszawskiego – fragmenty – Miron Białoszewski

http://cyfroteka.pl/ebooki/Pamietnik_z_powstania_warszawskiego-ebook/p02033498i020#Darmowy-fragment

 

Przekroczyć próg nadziei – Jan Paweł II

https://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_przekroczyc_prog_nadziei.pdf

 

 

Top
Facebook
Facebook
YouTube
Wielkość czcionki
Kontrast