:::: MENU ::::

System Pracy z Uczniem Zdolnym

  • Mar 19 / 2014
  • Możliwość komentowania System Pracy z Uczniem Zdolnym została wyłączona

System Pracy z Uczniem Zdolnym

O programieCele programuPodstawa prawnaObszary działań i sposoby realizacjiEwaluacja

O programie

Nasza szkoła realizuje szereg działań w ramach projektu ,,Odkrywamy talenty” oraz ,,Rozwijamy zdolności najmłodszych uczniów w szkole”. Głównym celem tych działań jest rozpoznawanie, rozbudzanie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wszystkich uczniów, tworzenie warunków do osiągania sukcesów na miarę możliwości każdego z nich, a także promowanie talentów na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.

W celu zorganizowania pracy został stworzony i wdrożony „System Pracy z Uczniem Zdolnym”. Zawiera on opis planowych, systematycznych i uporządkowanych działań, jakie podejmowane są w naszej placówce.

Mając na uwadze stymulowanie rozwoju poznawczego uczniów, w naszej szkole są organizowane Dni Rozwoju Talentów (Dzień Przyrodnika, Dzień Poligloty, Dzień Matematyka, Dzień Recytatora i Humanisty,Dzień Teatru, Dzień Muzyka, Dzień Sportu). Każdy z tych dni umożliwia uczniom twórczy i wszechstronny rozwój oraz aktywne współuczestniczenie w procesie edukacji.

Wielkim wyróżnieniem, wynikającym z docenienia różnorodnych działań podejmowanych w pracy z uczniami zdolnymi, jest umieszczenie naszej szkoły na mapie „Szkół Odkrywców Talentów”. Tytuł ten, to źródło ogromnej satysfakcji dla naszych nauczycieli, ale także impuls do dalszej pracy i realizacji wielu kreatywnych pomysłów.

Cele programu

Podstawowym celem programu jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka zdolnego, zorganizowanie opieki nad uczniem zdolnym, kształtowanie kreatywności i twórczego myślenia, rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy oraz promowanie jego osiągnięć.

W tym celu proponuje się podjęcie zorganizowanych działań w następujących kierunkach:
1. Stworzenie przez szkołę atmosfery dla uczniów uzdolnionych w celu przekonania ich
o konieczności ciągłego rozwoju oraz samodzielnej pracy samokształceniowej.
2. Ścisła współpraca wychowawców i nauczycieli z pedagogiem i psychologiem szkolnym
w rozpoznawaniu szczególnych uzdolnień uczniów, inspirowaniu i mobilizowaniu ich do
dalszej pracy.
3. Zorganizowanie w szkole działań wyłaniających uczniów zdolnych oraz rozwijających ich uzdolnienia.
4. Motywowanie do udziału w olimpiadach, konkursach, przeglądach, prezentacjach.
5. Wypracowanie systemu nagradzania i promowania sukcesów uczniów.
6. Uwzględnienie w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli potrzeb
w zakresie pracy z uczniem uzdolnionym.

Podstawa prawna

Prawo oświatowe

1.USTAWA o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  (Dz.U.2017.2198 t.j. z dnia 2017.11.29 )

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 z dnia 2013.02.13 ze zm.)
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2017.1591 z dnia 2017.08.25)
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U.2017.1569 z dnia 2017.08.23)
  4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.2017.1534 z dnia 2017.08.16)
  5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 29 stycznia 2002 r.w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.2002.13.125 z dnia 2002.02.18 ze zm.)
  6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017.356 z dnia 2017.02.24)
  7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.2017.703 z dnia 2017.03.31)

Prawo szkolne

1. Statut Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania
3. Przedmiotowe Systemy Oceniania
4. Szkolny Program Wychowawczy
5. Roczne Programy Pracy Wychowawczej
6. Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
7. Plan nadzoru pedagogicznego
8. Szkolny harmonogram uroczystości

Obszary działań i sposoby realizacji
Obszar działań Sposoby realizacji
Identyfikacja ucznia zdolnego – przeprowadzanie testów diagnozujących, które określą poziom umiejętności ucznia;
– zapoznanie się z osiągnięciami uczniów na niższym etapie edukacji;
– obserwacja uczniów podczas zajęć lekcyjnych;
– wymiana informacji pomiędzy nauczycielami na temat uczniów;
– rozmowy z rodzicami uczniów;
– zorganizowanie w szkole „Dni Rozwoju Talentów” według określonych kategorii
(dzień tańca, inteligencji, teatru, śpiewu, recytatora, sportu, szachisty, poligloty, matematyka, humanisty, przyrodnika);
Sposoby pracy z uczniem zdolnym – opracowanie programu pracy z uczniem zdolnym przez indywidulnego opiekuna ucznia;
– indywidualizacja pracy na lekcji (różnicowanie i rozszerzanie treści nauczania, opracowywanie dodatkowych zajęć, wykraczających poza program, prace długoterminowe, przygotowywanie przez uczniów prezentacji, zwiększanie wymagań nauczyciela co do jakości i precyzji wykonania zadań, samodzielna praca ucznia na temat zagadnień pozaprogramowych);
– opracowanie dla ucznia zdolnego Indywidulanego Toku Nauczania;
– prowadzenie dodatkowych zajęć rozwijających zainteresowania;
– organizacja konsultacji indywidualnych i grupowych z nauczycielami;
– organizowanie konsultacji i zajęć z ekspertami, trenerami;
– wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych w pracy z uczniem zdolnym;
– wprowadzanie podczas zajęć nowych technik pracy;
– organizowanie obozów naukowych, eksperymentalnych dla uczniów uzdolnionych;
– międzyszkolna współpraca uczniów uzdolnionych;
– zachęcanie do samorozwoju poprzez polecanie literatury fachowej, programów telewizyjnych, filmów edukacyjnych, programów komputerowych i eksperymentów;
– praca metodami aktywizującymi ucznia;
Promocja ucznia zdolnego – zorganizowanie Galerii Talentów;
– zorganizowanie Galerii Absolwentów Talentów;
– prezentacja uczniowskich talentów podczas „Dnia Talentów” 21 marca;
– pokazy, występy uczniów uzdolnionych podczas „Dnia Rodziny i Radości”;
– wystawa prac uczniów uzdolnionych;
Motywowanie ucznia zdolnego do rozwoju – stworzenie sieci wsparcia dla ucznia zdolnego, mająca na celu jego motywowanie do pracy;
– wsparcie psychologa i pedagoga szkolnego w pracy z uczniem zdolnym;
– prezentowanie osiągnięć uczniów zdolnych na szerszym forum;
– nagradzanie pomysłowości i szczególnych osiągnięć;
– promowanie i wyróżnianie uczniów zdolnych;
– Nagroda im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego;
Działania dodatkowe – pozyskiwanie sponsorów przez szkołę na realizacje projektów związanych z pracą z uczniem zdolnym;
– tworzenie Kart Uczniów Zdolnych;
– organizacja szkoleń dla nauczyciel, pod kątem pracy z uczniem zdolnym;
– utworzenie zespołu nauczycieli kierujących rozwojem uczniów zdolnych w szkole;
– powołanie lidera tego zespołu;
– współpraca z rodzicami uczniów zdolnych;
– współpraca z instytucjami, wspierającymi rozwój ucznia zdolnego;
– upowszechnianie systemu poprzez stronę internetową szkoły oraz spotkania z rodzicami;
– stworzenie bazy informacji o uczniach uzdolnionych, objętych Szkolnym systemem pracy z uczniem zdolnym (strona WWW szkoły);
– organizowanie zajęć pokazowych dla rodziców i nauczycieli;
– w działaniach dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014 położenie nacisku na kształcenie zainteresowań artystycznych (klasy O), matematycznych (kl. 1-3) oraz matematyczno- przyrodniczych (kl.4-6);
Oferta zajęć pozalekcyjnych – przedmiotowe koła zainteresowań (koło przyrodnicze, matematyczne, polonistyczne, misyjne, szachowe, muzyczne, artystyczne, Szkolny Klub Sportowy, Uczniowski Klub Sportowy, plastyczne, teatralne, Zespołu Pieśni i Tańca);
– indywidualne konsultacje ucznia zdolnego z nauczycielem
– warsztaty, spotkania ze specjalistami;
– pokazy, przeglądy, prezentacje talentów;
– udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
Spis placówek wspomagających rozwój ucznia zdolnego (modyfikowany na bieżąco) – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie;
– Parafia św. Pawła w Wieliczce;
– Urząd Miasta i Gminy Wieliczka;
– Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce;
– Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wieliczce;
– Stowarzyszenie „Moje Krzyszkowice”
– Rada Osiedla Krzyszkowice;
– Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieliczce;
– Firma „Herz”;
– Edukacja Artystyczna Dzieci;
– MOS;
– Kopalnia Soli w Wieliczce;
– Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;
– Małopolskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole;
Sposoby ewaluacji programu

1. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej w pierwszej i czwartej klasie szkoły podstawowej dotyczącej różnych dziedzin wiedzy (artystycznej, sportowej, ekologicznej itp.)
2. Analiza wyników sprawdzianu klas III.
3. Analiza wyników sprawdzianu próbnego klas szóstych.
4. Analiza wyników sprawdzianu po klasie szóstej uczniów objętych
programem.
5. Diagnozy zespołów klasowych dokonywane przez nauczycieli przedmiotów.
6. Analiza szkolnej bazy danych o uczniach uzdolnionych.
7. Analiza wyników konkursów i olimpiad szkolnych oraz pozaszkolnych.
8. Tabela osiągnięć z poszczególnych dziedzin.
9. Analiza osiągnięć artystycznych uczniów.
10. Wykorzystanie wniosków z ewaluacji do planowania pracy z uczniem zdolnym na kolejny rok szkolny.

Opracowanie Szkolnego Systemu Pracy z Uczniem Zdolnym: Elżbieta Ryznar, Sabina Suruło

Top
Facebook
Facebook
Wielkość czcionki
Kontrast