:::: MENU ::::

System pracy z uczniem z zagranicy

  • Lis 07 / 2017
  • Możliwość komentowania System pracy z uczniem z zagranicy została wyłączona

System pracy z uczniem z zagranicy

System pracy z uczniem z zagranicy lub powracającym do Polski

 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4

E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce

 

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Autor: Elżbieta Ryznar

 

Cele ogólne systemu:

Stwarzanie możliwości harmonijnego rozwoju ucznia poprzez udzielaną pomoc w zakresie języka polskiego oraz kultury polskiej

 

Cele szczegółowe- działania szkoły:

– diagnozowanie i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych;

– wzmacnianie rodzimej tożsamości kulturowej oraz stwarzanie możliwości poznania kultury polskiej – wdrażanie działań innowacyjnych „Zanurzeni w kulturze”;

– rozwijanie kompetencji językowych z języka polskiego;

– podejmowanie działań integrujących z Polakami- praca  z klasą w procesie włączania nowego ucznia;

– współpraca z rodzicami ucznia obcojęzycznego.

 

Adresaci:

– uczniowie nowoprzyjęci do szkoły, którzy uczęszczali do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;

– uczniowie, którzy przebywają w Polsce już kilka lat, lecz bariera kulturowa i językowa stanowi dla nich problem w asymilacji.

 

Wdrażający:

– wychowawcy klas;

– nauczyciele uczący Języka polskiego jako obcego;

– członkowie Klasowych Zespołów Nauczycielskich;

– Dyrekcja Szkoły,

– pedagog, psycholog, logopeda.

Sposób realizacji

 

Sposób ewaluacji systemu:

– analiza osiągnięć edukacyjnych ucznia z zagranicy lub powracającego;

– ankiety dla uczniów i ich rodziców;

– rozmowa z rodzicami.

Top
Wielkość czcionki
Kontrast