:::: MENU ::::

System pracy z uczniem z zagranicy

 • Lis 07 / 2017
 • Możliwość komentowania System pracy z uczniem z zagranicy została wyłączona

System pracy z uczniem z zagranicy

 Program pracy z uczniem z zagranicy lub powracającym do Polski  

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi

Nr 4  im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce

 Podstawa prawna:

 

 Cele ogólne:

– stwarzanie możliwości harmonijnego rozwoju ucznia poprzez udzielaną pomoc w zakresie języka polskiego i kultury polskiej,

Cele szczegółowe (działania szkoły):

 • diagnozowanie i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych
 • wzmacnianie rodzimej tożsamości kulturowej oraz stwarzanie możliwości poznania kultury polskiej
 • rozwijanie kompetencji językowych z języka polskiego
 • podejmowanie działań integrujących – praca z klasą w procesie włączania nowego ucznia
 • współpraca z rodzicami nowego ucznia
 • wspieranie uczniów pochodzących z terenów objętych wojną w radzeniu sobie z trudnymi przeżyciami oraz w prawidłowym funkcjonowaniu w szkole
 • rozwijanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu wszystkich przedmiotów zgodnie z ich możliwościami oraz indywidulanymi potrzebami uczniów
 • dostosowanie wymagań i form pracy do możliwości językowych wychowanków podczas zajęć na wszystkich przedmiotach.

Adresaci:

 • uczniowie, którzy uczęszczali do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw
 • uczniowie, którzy przebywają w Polsce już jakiś czas, lecz bariera kulturowa i językowa stawowi dla nich problem w asymilacji
 • uczniowie z Ukrainy, którzy przybyli do Polski z powodu działań wojennych, w tym uczniowie posiadający status uchodźcy

Wdrażający:

 • wychowawcy klas
 • nauczyciele uczący języka polskiego jako obcego
 • członkowie klasowych zespołów nauczycielskich
 • Dyrekcja Szkoły
 • pedagog, psycholog, logopeda
 • wychowawcy świetlicy

Zalecenia dotyczące dostosowań metod i form pracy oraz kryteriów oceniania ucznia z zagranicy lub powracającego do Polski

 1. Wymagania edukacyjne do wszystkich przedmiotów powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości ucznia zwłaszcza w aspekcie językowym.
 2. Należy formułować polecenia proste, stosując niewyszukane słownictwo.
 3. Pozwolić uczniowi na zadawanie pytań pomocniczych.
 4. Dostosowywać wymagania dotyczące czytania bardziej obszernych tekstów (lektur) oraz analizy i interpretacji utworów lirycznych do aktualnych możliwości ucznia i zwiększać je wraz rozwijaniem kompetencji językowych dziecka.
 5. Sprawdziany i kartkówki powinny być przygotowywane tak, aby uczący miał pewność, że ewentualne braki w odpowiedziach nie są wynikiem braku zrozumienia polecenie.
 6. Stosować zadania zamknięte: prawda/fałsz itp.
 7. Doceniać takie umiejętności, jak czytanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji, ogólne rozumienie tematyki i problematyki lektur.
 8. Nie oceniać za błędy językowe, ortograficzne, składniowe i fleksyjne – ale je poprawiać i omawiać z uczniem.
 9. W wypowiedziach pisemnych oceniać przede wszystkim komunikatywność.
 10. Doceniać pisanie nawet krótkich wypowiedzi, gdy znajomość języka polskiego jest w fazie początkowej i zwiększać wymagania wraz rozwojem kompetencji językowych.
 11. Jak najwięcej wiadomości sprawdzać ustnie, formułując pytania wymagające krótkiej odpowiedzi.
 12. Dawać więcej czasu na napisanie pracy pisemnej.
 13. Dyktanda początkowo dawać w formie „dziurawca”, kolejno zwiększać ich poziom trudności.
 14. Pozwalać na używanie tłumacza lub słownika podczas lekcji.
 15. W przypadku pracy w grupie kontrolować, czy uczeń ma możliwość włączenia się w działania, czy rozumie polecenia. W razie konieczności przydzielić mu zadanie.
 16. Konsultować się z nauczycielem prowadzącym lekcje Nauczania języka polskie jako obcego w celu weryfikacji zakresu materiału leksykalnego i gramatycznego, jaki uczeń opanował.
 17. Wymagać obowiązkowości, dawać dodatkowe zadania, karty pracy, które dodatkowo utrwalą omawiane zagadnienie.
 18. Zezwolić na korzystanie z audiobooków, ekranizacji filmowych lektur, ale wymagać czytania wskazanych fragmentów.
 19. Przygotowywać krótkie, jasne i proste streszczenia lektur i innych tekstów, dostosowując je do poziomu znajomości języka polskiego przez ucznia lub wskazać dostępne materiały, ich źródła.
 20. Nie pytać czytania przy całej klasie, nie omawiać błędów – rozmawiać indywidualnie.
 21. Wymagania zwiększać stopniowo, w miarę obserwacji postępów ucznia.

 

Top
Facebook
Facebook
YouTube
Wielkość czcionki
Kontrast