:::: MENU ::::

Koncepcja rozwoju szkoły

  • Lis 04 / 2016
  • Możliwość komentowania Koncepcja rozwoju szkoły została wyłączona

Koncepcja rozwoju szkoły

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni.

Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”

 

Janusz Korczak

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce; na lata 2017/2018 – 2022/2023.

Koncepcja pracy naszej szkoły opiera się na czerpaniu z tego, co już przez lata zostało wypracowane oraz poszerzeniu o nowe pomysły, założenia, plany. Przesłaniem  dla planowania działań w tych obszarach jest misja szkoły:

 „Tutaj przyjazny początek drogi Twojego sukcesu”.

Najistotniejsze jest to, by placówka była miejscem kształcenia, wychowania i opieki, polem do kreowania postaw opartych na już wypracowanych najcenniejszych wartościach, dlatego kierunki rozwoju koncentrują się wokół obszarów: kształcenie, wychowanie, opieka, zarządzanie i planowanie strategiczne. Nasza szkoła już od wielu lat posiada wysoką  Edukacyjną Wartość Dodaną, świadczy o tym także coroczne wysokie uplasowanie się w rankingu wyników sprawdzianu po klasie szóstej. Nasi uczniowie często są laureatami różnych konkursów zewnętrznych, zawodów sportowych. Dysponujemy dobrze wyposażonymi salami zajęć edukacyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych. W szkole, aż 18 pracowni posiada tablicę interaktywną (z czego dwie pozyskaliśmy z programu „Aktywna tablica” w ostatnim czasie). Dzięki nim uczniowie mają okazję zdobywać wiedzę i umiejętności w oparciu o nowoczesne strategie nauczania, uaktywniając polisensoryczne zapamiętywanie poznawanych treści. 

W obszarze edukacji skupimy się nadal na kształceniu integracyjnym, indywidualizacji pracy z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia. Nasza uwaga skoncentruje się również na rozwijaniu uczniowskich zainteresowań, pasji. Nadrzędnym celem wszystkich podejmowanych działań będzie dobro ucznia, kształtowanie pożądanych w życiu społecznym postaw, wyposażenie uczniów w wiedzę i niezbędne umiejętności, a wszystko to pozwoli nam na uzyskanie wysokich wyników nauczania.

W obszarze wychowania naszą uwagę będzie zajmowało wypracowanie postaw opartych na wartościach (tu: współudział uczniów integracyjnych w organizowanych imprezach i konkursach, promocja kultywowania lokalnych tradycji i dziedzictwa historycznego szkoły i gminy, działania przeciwko wykluczeniu i dyskryminacji, działania na rzecz osób  potrzebujących w środowisku, wolontariat, harcerstwo). Skupimy się także na propagowaniu postaw prospołecznych (tu: identyfikacja ze środowiskiem lokalnym, budowanie własnej tożsamości, kształtowanie postaw patriotycznych, nauka samorządności, oszczędzanie, wykorzystywanie technologii TIK w życiu codziennym ). Pragniemy także, aby rodzic był świadomym partnerem w wychowaniu, ponieważ to właśnie w rodzinie uczniowie doświadczają najważniejszego procesu wychowania, a szkoła wspiera ją tylko w tych działaniach. Dlatego ważne jest wspólne wyznaczenie jasnych, przejrzystych celów i zasad oraz konsekwencji w ich stosowaniu (tu: współorganizacja uroczystości i imprez szkolnych, kontynuacja zmodyfikowanego projektu ” Rodzic partnerem szkoły”, redagowanie poradnika dla rodziców „Między nami nauczycielami a rodzicami…”, współudział w tworzeniu planu wychowawczo – profilaktycznego, wybranych fragmentów statutu szkoły ).

Kolejnym ważnym zadaniem szkoły jest zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa.

Zamierzamy zwiększyć  stan bezpieczeństwa poprzez wprowadzenie monitorowania wejść
i wyjść obcych osób na teren szkoły.

Dla uczniów klas VII i VIII będą prowadzone szerokie działania prewencyjne i profilaktyczne z zakresu cyberprzemocy, zapobiegania wczesnej inicjacji środkami odurzającymi, propagowania zdrowego stylu życia ze wskazaniem alternatywnych form spędzania wolnego czasu, czy zapobiegania agresji słownej  i wulgaryzmom. Zadbamy o bezpieczeństwo wszystkich uczniów szkoły poprzez kontynuację projektów Moja przerwaWesoła przerwa, MandatKlub Bezpiecznego Puchatka, czy Ratujmy i uczmy ratować, tworzenie kącików zabawowych.

Poczynimy starania o zwiększenie ilości godzin  pracy pielęgniarki szkolnej.

Wprowadzimy do szkoły program udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  dla wszystkich uczniów. Uregulujemy systemy bezpieczeństwa na wypadek ewakuacji szkoły (pamiętając o różnorodności zagrożeń).

W obszarze działań profilaktycznych i wychowawczych skupimy się na kształtowaniu postaw opartych na wartościach wymienionych w podstawie programowej   takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, szacunek dla innych, kultura osobista, poczucie własnej wartości, patriotyzm.

Będziemy:

– kształtować postawy poszanowania dla innych kultur  i tradycji oraz zapobiegać dyskryminacji.

– przeciwdziałać agresji i przemocy wśród naszych podopiecznych oraz prowadzić profilaktykę uzależnień.

– zapobiegać wczesnej inicjacji środkami odurzającymi.

– zwracać uwagę na współcześnie pojawiające się zagrożenia spowodowane wpływem nowoczesnych mediów: telefonów komórkowych, komputerów  i Internetu.

 – współpracować ze Strażą Pożarną, Policją i innymi instytucjami, organizacjami w ramach zapewnienia bezpieczeństwa uczniom. Mając na uwadze jakość nauczania, w miarę zdobywanych środków finansowych będziemy dbać o:

– stworzenie pracowni fizyczno- chemicznej

– doposażenie w pomoce dydaktyczne poszczególnych pracowni

– stopniową wymianę ogrodzenia szkoły

– stopniowe sadzenie  roślinności wokół szkoły.

– wzbogacenie księgozbioru biblioteki szkolnej o nowe książki zgodne  z oczekiwaniami dzieci i rodziców.

– zakup sprzętu do terapii metodą Warnkego.

 

Na wszystkie te inicjatywy będziemy się starać pozyskać fundusze zewnętrzne, w tym również unijne.

Nie jest nam także obojętny stan lokalowy szkoły (tygodniowy rozkład pracy oddziałów, godziny zajęć). Mając świadomość liczebności uczących się tu uczniów i tych, którzy w kolejnych latach do nas dołączą podejmiemy wszelkie (dostępne nam) kroki w celu zapewnienia uczniom dobrych warunków nauki. Nadal będziemy  czynnie współpracować z Urzędem Gminy w zakresie zarządzania szkołą i rozwijania jej bazy lokalowej.

Podtrzymamy współpracę ze środowiskiem lokalnym i innymi organizacjami np. Stowarzyszeniem Moje Krzyszkowice, Miastem Solnym, włączymy się w imprezy związane z życiem kulturalnym społeczności lokalnej, wspólne inicjatywy, podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego celem promowania wartości edukacji.

Szkoła nadal będzie prowadzić swoją stronę internetową, założony zostanie profil na portalu społecznościowym FB, na którym to zamieszczane będą aktualności dotyczące pracy szkoły i różnych współpracujących instytucji kulturalnych, oświatowych.

Podsumowując koncepcję pracy naszej placówki odwołujemy się do zasad pedagogiki korczakowskiej, pragniemy bowiem być przewodnikami dziecka po świecie wartości, wychowywać młode pokolenie tak, by tworzyć kreatywną, barwną przyszłość, wolną od wszelkich form przemocy i obojętności na  otaczającą rzeczywistość.

 

Ewaluacja realizacji planowanych działań.

Ocena przydatności i skuteczności wszystkich podejmowanych działań w odniesieniu do założonych celów odbywać się będzie  szczególności poprzez:

– prowadzenie kontroli dokumentacji szkolnej,

– obserwację zajęć, dodatkowych czynności prowadzonych przez nauczycieli,

– kontrolę realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,

– analizę sprawozdań  z pracy zespołów działających  w Szkole,

– monitorowanie sposobów rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych.

Do planowania i modyfikowania przebiegu procesów edukacyjnych zachodzących w Szkole wykorzystywane będą wnioski z nadzoru oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej.

Koncepcja pracy Szkoły podlega modyfikacji, a jej podstawę stanowić będą zdiagnozowane potrzeby uczniów, środowiska lokalnego oraz zmiany  w prawie oświatowym i wewnątrzszkolnym.

 

 

Top
Wielkość czcionki
Kontrast