:::: MENU ::::

Oferta

  • Lis 08 / 2013
  • Możliwość komentowania Oferta została wyłączona

Oferta

Spacerem po szkoleOferta dla uczniówOferta dla rodzicówOferta dla nauczycieli

Spacerem po szkole

Dla uczniów

Nasza szkoła oferuje:

– dostosowanie wymagan do poziomu i możliwości indywidualnych każdego ucznia,
– jasne kryteria oceniania z przedmiotów oraz zachowania,
– stosowanie przez nauczycieli atrakcyjnych, nowoczesnych metod nauczania,
– możliwość korzystania z pomocy naukowych i zasobów biblioteki,
– naukę języka angielskiego oraz zajęcia komputerowe od pierwszej klasy,
– dla najlepszego ucznia w danym roku szkolnym nagrodę „Małego Nobla”
– możliwość wpływania na życie szkoły i naukę samorządności w pracy Samorządu Uczniowskiego,
– możliwość rozwijania zainteresowan i uzdolnien poprzez udział w bezpłatnych zajęciach pozalekcyjnych,
– promocję osiągnięć uczniów,
– możliwość zaprezentowania swoich talentów i uzdolnien w konkursach,
imprezach i występach szkolnych oraz pozaszkolnych,
– przyjazną atmosferę nauki, życzliwych nauczycieli,
– pomoc pedagoga i psychologa w rozwiązywaniu trudnych sytuacji,
– zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, terapię reedukacyjną dla uczniów potrzebujących pomocy i wsparcia,
– dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – stałą opiekę wysokiej klasy specjalistów i realizowanie dodatkowych zajęć o charakterze terapeutycznym, obejmujących zajęcia: logopedyczne, manualne, ruchowe, arteterapię, muzykoterapię, trening zastępowania agresji, Zajęcia ruchowe z elementami Knilla, dogoterapię, Terapię EEG Biofeedback,  Salę Doświadczania Świata
– nowoczesną pracownię terminalową ze stałym dostępem do Internetu oraz salę językową,
– możliwość korzystania z komputerów i Internetu również w  w nowej bibliotece i świetlicy szkolnej,
– pełnowymiarową i dobrze wyposażoną salę gimnastyczną oraz dwa boiska sportowe,
– możliwość rozwijania sprawności fizycznej w trakcie pozalekcyjnych zajęć sportowych,
– dobrze zaopatrzony bufet,
– opiekę po lekcjach w świetlicy szkolnej,
– profilaktykę zdrowotną,
– naukę w mało licznych klasach

Dla rodziców

Oferujemy:

– szkołę bezpiecznie położoną, z dala od problemów centrum miasta, monitorowaną, bez barier architektonicznych, pięknie i wygodnie dla dzieci urządzoną,
– kadrę pedagogiczną o najwyższych kwalifikacjach, stale doskonalącą swoje kompetencje zawodowe, zapewniającą wysoki poziom edukacji,
– przyjazne nastawienie dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, obsługi, w kontaktach z rodzicami,
– dostosowanie wymagań do poziomu i możliwości indywidualnych każdego dziecka,
-bogatą ofertę zajęć bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci,
– możliwość wpływania na decyzje szkoły w sprawach edukacji i wychowania m.in. poprzez działalność w Radzie Rodziców,
– liczne konkursy, imprezy, występy szkolne dające możliwość zaprezentowania przez uczniów swoich talentów i uzdolnien
– pomoc pedagoga i psychologa w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych, rodzinnych, wychowawczych,
– pomoc finansową dla uczniów pozostających w trudnych warunkach materialnych,
– szeroko zakrojone działania wychowawcze i profilaktyczne poprzez realizację przedsięwzięć i programów wychowawczo – profilaktycznych,
– możliwość realizowania swoich pasji społecznikowskich poprzez pracę w Radzie Rodziców ,
– integrację ze społecznością szkolną i lokalną podczas tradycyjnych uroczystości i imprez szkolnych,
– opiekę świetlicy dla dzieci pracujących rodziców,
– możliwość korzystania w godzinach wieczornych z sali gimnastycznej –zajęcia sportowe dla rodziców,
– możliwość uczestnictwa w zajęciach otwartych dla rodziców oraz warsztatach psychoedukacyjnych.
– dobrze zaopatrzony bufet, z możliwością wykupienia ciepłych posiłków,
– dogodny dojazd, parking przed szkołą.

Dla nauczycieli

Oferujemy:

– miłą i koleżenską atmosferę pracy,
– życzliwość i wszechstronną pomoc dyrekcji szkoły,
– pracę w mało licznych klasach,
– możliwość doskonalenia i dokształcania w ramach WDN,
– możliwość dofinansowania do form doskonalenia wynikających z potrzeb szkoły,
– możliwość rozwoju zawodowego, w tym uzyskiwanie stopni awansu zawodowego, pomoc ze strony ekspertów ds. awansu,
– dla rozpoczynających pracę opiekę i doradztwo doświadczonych nauczycieli,
– możliwość realizacji własnych programów nauczania, ambitnych przedsięwzięć, ciekawych pomysłów,
– możliwość korzystania z pracowni terminalowej i Internetu,
– bardzo dobre warunki pracy w pięknej i nowoczesnej szkole, ogólnodostępny sprzęt multimedialny, środki dydaktyczne,biblioteka, nowocześnie wyposażony i umeblowany pokój nauczycielski,
– możliwość udziału w ciekawych i atrakcyjnych imprezach integracyjnych,
– możliwość podejmowania i realizacji ciekawych inicjatyw sprzyjających edukacji i wychowaniu dzieci

Top
Facebook
Facebook
YouTube
Wielkość czcionki
Kontrast