:::: MENU ::::

Ochrona Danych Osobowych

 • Maj 30 / 2018
 • Możliwość komentowania Ochrona Danych Osobowych została wyłączona

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informuję, że: 

 • Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce; ul. Krzyszkowicka 18A, 32-020 Wieliczka.

 • Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych Pana Jacka Krzyżaniaka, z którym ma Pani/Pan prawo kontaktu za pomocą e-mail: iod@synergiaconsulting.pl pod numerem telefonu 500 610 605

 • Cele i podstawy przetwarzania 

Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 1. skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w treści korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);
 2. przyjęcia oraz rozpatrzenia sprawy opisanej w korespondencji email — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);
 3. dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa), art. 6 ust. 1 lit. e (niezbędność do wykonywania zadań publicznych);
 4. archiwalnym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa – Instrukcja Kancelaryjna) oraz przepisów dotyczących narodowego zasobu archiwalnego;
 • Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione;

 1. podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy (jeżeli sprawa wymaga przekazania);
 2. podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 3. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub wydanego przez Administratora pisemnego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
 • Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający z przepisów o narodowym zasobie archiwalnym — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w ramach dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych;
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
 3. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i e);
 4. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO;
 5. ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
 6. sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko oraz adres e-mail jest konieczne do skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w formularzu (bez tych danych kontakt będzie niemożliwy); ponadto — jeżeli wiadomość dotyczy sprawy urzędowej — konieczne może okazać się podanie wszystkich danych, które są potrzebne do przyjęcia i rozpatrzenia tej konkretnej sprawy w świetle obowiązujących przepisów (bez tych danych rozpatrzenie sprawy może okazać się niemożliwe);

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Klauzula informacyjna – kształcenie na odległość

Klauzula informacyjna – monitoring

Poniżej przedstawiamy instrukcje dotyczące przesyłania plików lub folderów z opcją zaszyfrowania ich:

 

Top
Facebook
Facebook
YouTube
Wielkość czcionki
Kontrast