:::: MENU ::::

Rodzic Partnerem Szkoły

  • Maj 29 / 2016
  • Możliwość komentowania Rodzic Partnerem Szkoły została wyłączona

Rodzic Partnerem Szkoły
RODZIC PARTNEREM SZKOŁY 2018/2019

Taka jak zawsze, również w mijającym roku szkolnym rodzice uczniów naszej szkoły czynnie włączali się w życie placówki proponując różnorodne inicjatywy skierowane do dzieci młodzieży. Podejmowane działania obejmowały integrację grupy klasowej, wspieranie inicjatywy uczniowskiej, edukację, organizację wycieczek tudzież akcje charytatywne. Poniższe zestawienie obrazuje, co konkretnie działo się w szkole w mijającym roku:


RODZIC PARTNEREM SZKOŁY 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 po raz trzeci realizowaliśmy projekt „Rodzic Partnerem Szkoły”. Nauczyciele wspólnie z rodzicami pracują dla dobra tego samego ucznia, ujednolicają wymagania i metody wychowawcze. Celem jest jak najlepszy rozwój każdego dziecka. Spójny system wychowawczy szkoły i domu daje większą możliwość pozytywnego wpływania na ucznia, buduje przyjazną atmosferę wychowawczą, zaufanie i wzajemne docenienie wpływu na dziecko zarówno w obszarze dydaktyki, jak i opieki i wychowania. Rodzice znają Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły i czynnie współpracują przy jego realizacji.

Działania rodziców zmierzające do wyzwalania i rozwijania twórczej aktywności uczniów, promujące twórczość i osiągnięcia uczniów:

Rodzice uczniów klas: 1a, 1c, 2b, 3d, 6a, 6c i 7c zorganizowali i przeprowadzili warsztaty plastyczne, na których razem ze swoimi dziećmi przygotowali ozdoby świąteczne na szkolny kiermasz bożonarodzeniowy. W klasie 3a jeden z rodziców zorganizował warsztaty plastyczno-rękodzielnicze. Uczniowie własnoręcznie wykonali prezenty dla babć i dziadków. W klasie 2b jedna z mam zorganizowała i przeprowadziła warsztaty muzyczno-taneczne dla wszystkich uczniów w klasie.

Inicjatywy zmierzające do podniesienia poziomu czytelnictwa:

Rodzice uczniów klasy 3b postanowili zebrać niepotrzebne już w domach książki i przekazać je do szkolnej biblioteki. Przekazano ponad 60 książek. W klasie 1c rodzice zorganizowali klasową biblioteczkę. Klasa 5d realizowała projekt „Książki z dzieciństwa naszych rodziców są naszymi książkami”. Celem rodziców było zachęcenie uczniów do czytania książek z ich (rodziców) dzieciństwa. Udzielali swoim dzieciom wywiadów, w czasie których opowiadali o ulubionych bohaterach, rekomendowali swoje lektury. Finał tego projektu odbędzie się w czerwcu.

Działania służące wprowadzaniu elementów orientacji zawodowej i planowaniu kariery przez uczniów naszej szkoły:

Rodzice uczniów klasy 1e umożliwili dzieciom zapoznanie się ze specyfiką pracy w straży pożarnej i zakładzie coca-coli. W klasie 2c uczniowie mieli możliwość, dzięki rodzicom, bliżej poznać pracę policjanta i aktora. Jeden z rodziców opowiedział o specyfice pracy w policji w czasie spotkania w szkole. O pracy aktora, mówiła jedna z mam przy okazji dwóch przedstawień, na które uczniowie zostali zaproszeni. W klasie 3c realizowany był projekt „Pasje i zawody naszych rodziców”. Odbyło się spotkanie, w czasie którego uczniowie poznawali Japonię, a w ramach warsztatów wykonywali kalejdoskopy. Rodzice zaprosili też uczniów do klubu fitnes, gdzie dzieci brały udział w ćwiczeniach gimnastycznych i tańcu zumby. Na zaproszenie rodziców uczniowie odwiedzili również zakład produkcyjny. Zostały także zorganizowane przez rodziców warsztaty edukacyjne dla dzieci. W klasie 7c kontynuowano projekt „Zawody wokół nas”. Jeden z rodziców przybliżył uczniom zawód informatyka. Opowiadał o codziennej pracy, etapach kształcenia, plusach i minusach wyboru takiego zawodu.

Działania rodziców zmierzające do kształcenia u dzieci umiejętności skutecznej komunikacji w grupie rówieśniczej i pomoc w tworzeniu właściwych relacji interpersonalnych:

Działania integrujące zespoły były celem projektów zaproponowanych przez rodziców klas: 1b, 2b, 3e, 4a, 4f, 7d.

W klasie 1b rodzice zorganizowali nieodpłatną wycieczkę do Kopalni Soli w Wieliczce. Uczniowie mieli też możliwość zapoznać się ze swoim regionem. W klasie 2b odbyła się wspólna wigilia, którą zorganizowali rodzice uczniów. W klasie 3e rodzice zorganizowali spotkanie wigilijne, a w planie jest wspólne spotkanie na zakończenie roku szkolnego. Również w klasie 4a odbyła się wigilia klasowa przygotowana przez rodziców uczniów. Wspólnie wykonywano ozdoby świąteczne, dekorowano salę, rodzice opowiadali o tradycjach i zwyczajach świątecznych. Spotkanie wigilijne uczniów i rodziców odbyło się także w klasie 4f. Z kolei w klasie 7d odbędzie się ognisko integracyjne w czerwcu 2018. W planie są zabawy i konkursy przygotowane przez rodziców dla ich dzieci oraz podobne zadania opracowane przez uczniów dla rodziców.

Wspólne z uczniami angażowanie się w działania wolontariatu w swoim środowisku. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu:

Rodzice uczniów klasy 1b zadeklarowali, w ramach projektu „Pieczemy ciasteczka”, upieczenie ciastek, babeczek. Będą one sprzedawane na specjalnym stanowisku w czasie Dnia Rodziny i Radości. Dochód ma być przeznaczony na wsparcie niepełnosprawnej uczennicy naszej szkoły. W klasie 1c rodzice włączyli się w akcję zbierania zabawek i materiałów biurowych dla dzieci ze szpitala w Prokocimiu. Za zaangażowanie i bardzo dużą ilość przekazanych rzeczy klasa otrzymała pisemne podziękowanie. W okresie przedświątecznym rodzice uczniów klasy 1d i 1e zainicjowali zbiórkę artykułów higienicznych i innych rzeczy dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach. Wszystkie zebrane artykuły zostały dostarczone przed świętami i przyjęte z dużą radością i wdzięcznością przez potrzebujących. W klasie 1f zrealizowano projekt „Pomagamy osobom potrzebującym”. Rodzice nawiązali współpracę z AGAPE, Fundacją Pomocy Osobom Niepełnosprawnym im. Hanny Chrzanowskiej. Przed świętami zbierane były artykuły higieniczne i niezbędne kosmetyki. Zostały one przekazane potrzebującym wraz z życzeniami świątecznymi. W klasie 4b rodzice uczniów zaproponowali, aby przygotować przedstawienie teatralne oraz poczęstunek dla widzów. W czasie spektaklu 30 maja będą zbierane pieniądze. Uzyskane w ten sposób środki zostaną wykorzystane jako dofinansowanie do wycieczki dla dwóch osób. Rodzice uczniów klasy 4c wspomagali swoje dzieci w realizacji zbiórki publicznej nr 2017/4587/KS dla Dzieci z Oddziału Onkologii w Prokocimiu. Kupowano i zbierano artykuły higieniczne, książki, kolorowanki itp. Wszystkie zebrane rzeczy jeden z rodziców dostarczył na miejsce zbiórki w Wadowicach. W klasach 4d i 4e realizowany był projekt „I Ty możesz zostać św. Mikołajem”. Rodzice wraz z uczniami włączyli się w akcję organizując zbiórkę świątecznych prezentów (maskotki, gry, przybory szkolne, książki). Trafiły one do Fundacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Dodatkowo uczniowie samodzielnie wykonali świąteczne kartki i dołączyli je do mikołajowych paczek. Rodzice i uczniowie klasy 5b zrealizowali projekt „Coś dobrego dla bliźniego”. Na wspólnym sobotnim spotkaniu szyli zabawki sensoryczne dla dzieci z hospicjum. Jedna z mam zaprojektowała zabawki i przygotowała instrukcje. Zakupiono również potrzebne materiały. Praca nad zabawkami przyniosła dużo radości i zadowolenia z pomocy innym. W klasie 7a realizowano inicjatywę „Zaczytani”. Jest to organizowana przez Fundację „Zaczytani.org” zbiórka książek dla szpitali. Rodzice i uczniowie wzięli udział w zbieraniu książek i urządzaniu biblioteczek dla małych i dużych pacjentów.

Projekty propagujące szeroko pojętą ekologię i zdrowy tryb życia:

W czerwcu w klasie 1d rodzice zaplanowali warsztaty kulinarne dla swoich dzieci. Będą pieczone babeczki. W klasach 5a i 7b rodzice i uczniowie postanowili zadbać i zaopiekować się dziko żyjącym ptactwem w naszej okolicy. Od jesieni do wiosny uczniowie dokarmiali ptaki. Dbali, by w karmnikach zbudowanych w ubiegłym roku przez rodziców uczniów 7b było zawsze ziarno. Rodzice finansowali zakup ptasich przysmaków oraz pomagali uczniom w samodzielnym przygotowaniu ich w domu. Przypominali o systematyczności i odpowiedzialności. Powstał też jeden nowy karmnik. Rodzice uczniów klasy 5c w czerwcu zorganizują imprezę rekreacyjno-sportową w parku linowym. Zabawy integracyjne, gry sportowe, odpoczynek na świeżym powietrzu mają zachęcić uczniów do prowadzenia zdrowego trybu życia. Planowane jest też ognisko.

Działania mające na celu rozbudzanie poczucia tożsamości szkolnej, lokalnej, rozwijanie tradycji szkolnych, praca z patronem szkoły:

W klasie 2a odbyła się rodzinna akcja sadzenia kwiatów przy pomniku patrona szkoły. Na przełomie września i października rodzice wraz z dziećmi zasadzili rośliny cebulkowe wokół pomnika. Efekty pracy można było podziwiać wiosną, gdy zakwitły krokusy i tulipany.   Pojawiło się wiele nowych, ciekawych i potrzebnych inicjatyw. W klasach młodszych rodzice najczęściej sami przygotowują i realizują różnego rodzaju projekty. Angażują się w wiele akcji. Postawa rodziców jest tu doskonałym przykładem do naśladowania przez dzieci. W klasach starszych rodzice chętniej wspólnie ze swoimi dziećmi realizują wszelkie przedsięwzięcia. Zawsze jednak wspierają dzieci we wszystkich poczynaniach i włączają się w realizację wybranych treści programu wychowawczo profilaktycznego szkoły.

 

 Opracowały: Małgorzata Pawlik, Iwona Walczak, Joanna Ziajka

Od listopada 2015 roku szkoła realizowała projekt „Rodzic Partnerem Szkoły”, którego głównym celem było rozwinięcie wzajemnej współpracy pomiędzy rodzicami i nauczycielami oraz rodzicami i ich własnymi dziećmi.

Projekt rozpoczął się wspólnym szkoleniem rady pedagogicznej i reprezentantów rodziców z każdej klasy, przygotowującym zarówno rodziców jak i nauczycieli do podjęcia inicjatyw w budowaniu wzajemnych partnerskich relacji. Warsztaty posłużyły stworzeniu pozytywnego klimatu na rzecz współpracy, który jest z pewnością głównym elementem budowania dobrego partnerstwa.

Do działań w ramach projektu zaangażowani zostali wszyscy rodzice, którzy pod fachowym okiem nauczycieli tworzyli klasowe inicjatywy i działania. Liderzy oraz członkowie grup od grudnia rozpoczęli swoje spotkania i zaczęli realizować pomysły zgodnie z ustalonymi założeniami. Ostateczne zakończenie realizacji projektów miało miejsce 10 maja 2016 roku.

19 maja 2016 roku dokonano uroczystego podsumowania projektu „Rodzic Partnerem Szkoły”, na które zaproszeni zostali wszyscy rodzice oraz nauczyciele. Szczególnym gościem tego spotkania był pan Tomasz Machnik – kierownik Wydziału Edukacji, który z zainteresowaniem przyglądał się prezentacji zrealizowanych przez rodziców inicjatyw. Liderzy grup opowiadali o niezwykle ciekawych i różnorodnych projektach realizowanych przez poszczególne klasy. Podejmowane działania dotyczyły wielu dziedzin życia i były związane między innymi: z poznawaniem przez uczniów pasji i zawodów swoich rodziców, promowaniem ekologii i dbaniem o przyrodę, rozwijaniem talentów muzycznych i plastycznych u dzieci, poznawaniem innych kultur, rozwijaniem zainteresowań turystyką i aktywnym spędzaniem czasu oraz działaniami charytatywnymi na rzecz środowiska lokalnego.

Rodzice uczniów byli bardzo zadowoleni z podejmowanych wspólnie działań i pozytywnie oceniali realizację klasowych projektów, zaznaczając, że bardzo dobrze wpłynęły one na ich relację z nauczycielami oraz własnymi dziećmi. Zdaniem rodziców wspólnie spędzony czas jeszcze lepiej zintegrował zespół klasowy i sprawił uczestnikom projektów wiele radości, co zachęciło rodziców do kontynuowania tego typy inicjatyw w następnych latach. Realizacja projektu „Rodzic Partnerem Szkoły” udowodniła jak wielki potencjał tkwi w rodzicach uczniów i jak wiele mogą oni zdziałać, gdy zachęci się ich do podjęcia wspólnych działań.

Dyrekcja Szkoły pragnie bardzo serdecznie podziękować rodzicom i uczniom za ich ogromną aktywność i zaangażowanie w życie szkoły oraz realizację i prezentację niezwykle ciekawych projektów klasowych, a także nauczycielom za pomoc i wsparcie rodziców w projektowaniu i realizacji inicjatyw, które bez wątpienia pozytywnie wpłynęły na rozwinięcie prawdziwie partnerskich relacji. Współpraca rodziców ze szkołą pomogła uczynić placówkę miejscem wspólnych spotkań i centrum lokalnych wydarzeń. Wpłynęła pozytywnie na środowisko lokalne i przyczyniła się do umocnienia pozytywnych relacji.

Zapraszamy wszystkich serdecznie do nowej zakładki na stronie internetowej szkoły, zatytułowanej „Rodzic Partnerem Szkoły”, gdzie znaleźć można prezentację wszystkich projektów realizowanych przez poszczególne klasy oraz fotorelację z podsumowania całego projektu.

 

Klasa I a – Zabawka ze skrawka

Klasa Ib – Spotkanie z kierowcą rajdowym

Klasa Id – Zajęcia z grafiki warsztatowej

Klasa Ie – Integracyjne spotkania

Klasa IIa – Wizyta dzieci w Pensjonacie dla Osób Starszych „ Zapiecek” w Wieliczce

Klasa II b- Gra miejska na Grabówkach

Klasa IId – Spotkanie z „ciekawym” rodzicem

Klasa IIe – Sprzątanie świata

Klasa IIIa – Warsztaty wielkanocne

Klasa IIIb – Rodzic dzieli się pasją

Klasa IVa – Onet od podszewki

Klasa IVb – Rodzic i jego pasja

Klasa Va – Piknik ekologiczny

Klasa Vb – Współpraca ze schroniskiem „Psia kość”

Klasa Vc – Integracyjny piknik

Klasa Vd – Park&Ride Book

Klasa VIb – Program karmnik

Top
Facebook
Facebook
YouTube
Wielkość czcionki
Kontrast