:::: MENU ::::

Chrońmy Dzieci przed Przemocą

  • Lut 28 / 2016
  • Możliwość komentowania Chrońmy Dzieci przed Przemocą została wyłączona

Chrońmy Dzieci przed Przemocą

Aby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych Rada Ministrów przyjęła rządowy program na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. „Głównym celem programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach systemu oświaty”

Od września  2015 roku nasza  Szkoła realizuje  zadania, aby osiągnąć standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem w ramach programu profilaktyki przemocy wobec dzieci .  Autorem i koordynatorem programu jest Fundacja Dzieci Niczyje. Ideą programu jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci” placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 Realizacja programu Chronimy Dzieci przez naszą szkołę   oznacza, m.in. że:

  • Szkoła  posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • Szkoła chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • Szkoła dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • Szkoła  posiada ustalone i spisane relacje na linii dziecko-pracownik personelu
  • Pracownicy szkoły są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • Pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • Szkoła  oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 

Polityka Ochrony Dzieci przed Przemocą

 

Placówka ustanowiła jeszcze inne szkolne dokumenty  chroniące dzieci przed przemocą :

– szkolne sposoby postępowania w sprawie procedury „ Niebieskiej Karty”

– zasady postępowania z uczniem trudnym

– szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Wszyscy członkowie personelu placówki uczestniczyli  w  zewnętrznym szkoleniu z zakresu symptomów krzywdzenia dzieci ,  z zakresu odpowiedzialności prawnej pracowników placówki, zobowiązanych do podejmowania interwencji,  z zakresu procedury „Niebieskiej Karty”przez specjalistę – kierownika

Zespołu ds. Profilaktyki, Ochrony Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka

Każdy wychowawca przeprowadził na zebraniu z rodzicami  w klasie krótkie szkolenie z tego zagadnienia , ponadto rodzice uczestniczyli w szkoleniu specjalnie dla nich zorganizowanym przez dyrekcje i zespół zadaniowy .

20 listopada 2015 r. w naszej szkole był obchodzony Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka . W związku z tym w naszej placówce z inicjatywy zespołu zadaniowego oraz SU podejmowane były różnorodne działania takie jak :

– w każdej klasie zostały przeprowadzone lekcje na temat  „Wokół praw dziecka „

– w klasach IV-VI odbył się konkurs plastyczny pod hasłem „Prawa dziecka widziane oczami dziecka „

– w klasach I-III zaprezentowano prace plastyczne dzieci „Dzieci mają swoje prawa „ na korytarzach szkolnych w formie muralu ,

– w dniu 20 XI wszyscy uczniowie ubrani kolorowo i fantazyjnie zamanifestowali radość z obchodzonego święta.

Obchody tego Dnia zostały wpisane w tradycję szkoły.

 

 Przydatne linki

FUNDACJA DZIECI NICZYJE

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

Centrum Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wieliczce

Chronimy dzieci

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dzieci

Apel Twojego dziecka

Stop cyberprzemocy

Top
Facebook
Facebook
YouTube
Wielkość czcionki
Kontrast