:::: MENU ::::

Świetlica szkolna

  • Lis 08 / 2013
  • 0

Świetlica szkolna

O świetlicyCele i zadaniaPomoc specjalistycznaWyprawka
Plan zajęćPlan wychowawczyKarta zapisu

O świetlicy

Świetlica szkolna jest miejscem miłego, przyjaznego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu przez uczniów przed lub po lekcjach. To miejsce, które zapewnia zorganizowaną opiekę wychowawczą umożliwiającą wszechstronny rozwój osobowości dzieci.

Świetlica jest czynna w godzinach 7:00 -17:30; dla uczniów klas I-IV oraz dzieci integracyjnych oczekujących na dowóz do domu.
W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne zgodne z planem wychowawczym świetlicy, którego celami są: rozbudzenie tożsamości szkolnej, lokalnej i narodowej, właściwa komunikacja społeczna, stwarzanie możliwości osiągania sukcesu oraz bezpieczeństwo wychowanków świetlicy.

Czas wolny uczniów w świetlicy organizowany jest poprzez różne formy zajęć, tak, aby dzieci aktywnie i chętnie w nich uczestniczyły, swobodnie się bawiły, nawiązywały kontakty rówieśnicze oraz pogłębiały swoje zainteresowania.

W poszczególne dni tygodnia odbywają się: zajęcia czytelnicze, zajęcia z piosenką, zajęcia przyrodnicze, zajęcia plastyczne, zajęcia manualne, zajęcia ruchowe. Wychowankowie również mają możliwość oglądania bajek czy filmów animowanych. Dzieci chętnie korzystają ze szkolnego Placu Zabaw i szkolnego boiska Orlik, aby móc spedzić czas na świeżym powietrzu. Uczniowie mają
w świetlicy możliwość odrobienia zadań domowych z pomocą wychowawcy świetlicy.

W świetlicy odbywają się również inne zajęcia uatrakcyjniające, prowadzone przez nauczycieli, rozładowując przy tym liczebność grupy w godzinach, kiedy duża liczba uczniów potrzebuje korzystać ze świetlicy. Do zajeć tych należą m.in.: origami, papieroplastyka, zajęcia komputerowe, gry i zabawy logopedyczne, zajęcia czytelnicze, plastyczne.

Wychowawcy świetlicy organizują także dla dzieci konkursy plastyczne oraz przygotowują i przedstawiają z wychowankami inscenizacje.
Zapisu dziecka do świetlicy dokonują Rodzice ( opiekunowie prawni ) poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, zawierającej podstawowe dane osobowe i adresowe oraz informacje o odbieraniu dziecka ze świetlicy. Do Karty zapisu należy dostarczyć aktualne zaświadczenia z pracy obydwojga rodziców. Kartę zapisu należy składać bezpośrednio u wychowawców świetlicy.

W przypadku odbierania dziecka ze świetlicy przez inną osobę niż uwzględniono to w Karcie zapisu należy powiadomić o tym wychowawcę świetlicy w formie pisemnej ( na kartce lub w dzienniczku ucznia ).

Zapis dziecka do świetlicy szkolnej zobowiązuje do przyniesienia wyprawki świetlicowej.

Wewnętrzny regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej

Cele i zadania świetlicy szkolnej

I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY SZKOLNEJ:
Celem ogólnym świetlicy szkolnej jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.
Z ogólnego celu wynikają zadania szczegółowe w świetlicy szkolnej:
1. Zapewnienie wychowankom opieki przed lub po lekcjach.
2. Organizowanie zbiorowej nauki, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.
3. Prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania
u wychowanków właściwej postawy społeczno – moralnej
( odpowiednie zachowanie się w szkole, domu i środowisku lokalnym ).
4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrobienie nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy
na wolnym powietrzu.
5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązania napotkanych trudności wychowawczych.

II. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:
1. Zapisu dziecka do świetlicy dokonują Rodzice ( opiekunowie prawni ) poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, zawierającej podstawowe dane osobowe i adresowe.
2. Z opieki świetlicy korzystają uczniowie integracyjni oczekujący na dowóz do domu.
3. Opieką wychowawczą zostają objęci również uczniowie skierowani
do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela.
4. Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w godzinach od 7.00 -8.00 i 11.30-17.30

III. WARUNKI KORZYSTANIA ZE ŚWIETLICY:
Wychowankowie powinni:
1. Aktywnie uczestniczyć w zajęciach proponowanych przez wychowawcę.
2. Zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
3. Dbać o czystość i estetyczny wygląd pomieszczenia.
4. Szanować sprzęt i pomoce dydaktyczne.
5. Nie opuszczać świetlicy bez zezwolenia nauczyciela.

IV. NAGRODY I KARY WOBEC WYCHOWANKÓW:
1. Wyróżnienie przez wychowawcę świetlicy.
2. Wpisanie pochwały do dziennika świetlicy szkolnej.
3. Poinformowanie wychowawcy klasy o wzorowej postawie wychowanka.
4. Upomnienie przez wychowawcę świetlicy.
5. Nagana wobec wychowawcy klasy.
6. Wpisanie nagany do dziennika.
7. Rozmowa z rodzicami o pozytywnych lub negatywnych zachowaniach dziecka.

Pomoc specjalistyczna

Nasza szkoła zatrudnia: pedagoga, psychologa, logopedów, pedagogów specjalnych, surdopedagoga, tyflopedagoga, dogoterapeutę, hortiterapeutę, muzykoterapeutę. Ich działania .nakierowane są zarówno wobec uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, jak też uczniów z opiniami z PPP i placówek służby zdrowia, a także wszystkich innych dzieci będących uczniami szkoły.

Udzielają oni pomocy w takich problemach, jak:

  • trudności emocjonalne, emocjonalno – społeczne (diagnoza, terapia),
  • różnego typu trudności w nauce (m.in. wstępna diagnoza ryzyka dysleksji, terapia pedagogiczna),
  • zaburzenia mowy różnego rodzaju (intensywna terapia logopedyczna),
  • terapia specjalistyczna nakierowana na określonego typu niepełnosprawności,
  • szeroko zakrojone działania profilaktyczne (dostarczanie wiedzy na ważne tematy, prowadzenie programów i zajęć profilaktycznych),
  • trudności materialne (współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy, organizacja pomocy w szkole).

Pomoc udzielana jest zarówno uczniom, jak i ich rodzicom (porady, wskazówki, niekiedy terapia rodziny), oraz nauczycielom w ich pracy z uczniami.
Nasi specjaliści zajmują się nie tylko uczniami, którzy mają trudności, ale też dziećmi szczególnie uzdolnionymi, pomagając planować i realizować program rozwoju tych zdolności.

Wyprawka dziecka uczęszczającego
do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2017/2018

 

 

Plan zajęć świetlicowych

DZIENNY PLAN ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH

11.30 –14.00

Zabawy dowolne, konstrukcyjne, gry planszowe, zabawy w kącikach zainteresowań, rysowanie, kolorowanie.

11.50 – 12. 15 ,  12.50 – 13.15 

Obiad.

13.00 – 14.00

Zajęcia powadzone przez wychowawców związane z omawianych tematem – zajęcia czytelnicze, muzyczne, przyrodnicze, plastyczne, sprawnych rąk, , ruchowe,  konkursy, zabawy okolicznościowe.

Zajęcia i gry sportowe na boisku.

14.00 – 15.30

Czytanie bajek, słuchanie muzyki.

Zabawy na placu zabaw.

15.30- 17.30

Zabawy integracyjne, ruchowe, relaksacyjne.

Odrabianie zadań domowych

Sprzątanie sali.

Zajęcia w poszczególne dni tygodnia:

Poniedziałek – zajęcia czytelnicze, wprowadzenie w tematykę cyklu zajęć.
Wtorek – piosenka lub zajęcia przyrodnicze, konkursy, krzyżówki.
Środa – zajęcia plastyczne.
Czwartek – zajęcia sprawnych rąk.
Piątek – zajęcia ruchowe, podsumowanie cyklu tygodniowego.

Plan wychowawczy

CEL GŁÓWNY

ZADANIA

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

TERMIN

Rozbudzenie tożsamości szkolnej, lokalnej
i narodowej

Edukacja regionalna
i patriotyczna

Edukacja interkulturowa

Pamięć o Patronie szkoły

Zacieśnianie więzi rodzinnych

Wprowadzenie lub utrwalenie pojęć: Ojczyzna, narodowość, godło, hymn, stolica.

Zapoznanie z historią i legendami Wieliczki.

XI, IV, V

Uświadomienie wychowankom wartości kultury polskiej.

Poznanie losów dzieci w innych krajach.

V

Przypomnienie postaci Patrona i historii naszej szkoły.

V

Udział w obchodach Dnia Patrona.

IV

Wykonanie prezentów z okazji Dnia: Babci, Dziadka, Matki i Ojca.

I, V, VI

Udział w Festynie z okazji Dnia Rodziny.

VI

Właściwa komunikacja społeczna

Przestrzeganie zasad współżycia / normy zachowania i postępowania według nich

Zapoznanie wychowanków z zasadami współżycia i działania w grupie ( regulamin świetlicy, zawarcie kontraktu z wychowankami ).

IX

Poznanie i utrwalanie norm dobrego zachowania i postępowanie według nich.

Cały rok

Rozwijanie właściwych relacji interpersonalnych. Propagowanie postaw prospołecznych poprzez wolontariat

Eliminowanie niewłaściwych zachowań. Realizacja Innowacji Pedagogicznej „ Super wychowanek Świetlicy”

Cały rok

Udział w Projekcie „Mandat”.

Cały rok

Stwarzanie możliwości osiągania sukcesu

Inspirowanie i rozwijanie twórczości

Promocja twórczości wychowanków

Praca z uczniem słabym

Wyzwalanie twórczej aktywności wychowanków na zajęciach.

Organizacje konkursów świetlicowych wewnątrzszkolnych. Prezentacja  utworów literackich wychowanków

Konkursy świetlicowe

Cały rok

Prezentacja prac.

V, VI

Inscenizacje na forum szkoły.

Cały rok

Wystawy pokonkursowe.

VI

Pomoc w odrabianiu zadań domowych.

Cały rok

Bezpieczeństwo wychowanków

Bezpieczeństwo wychowanków na terenie świetlicy

Edukacja prozdrowotna
i ekologiczna

Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa
w czasie zabaw i zajęć.

Ochrona przed zagrożeniami ze strony innych.

Pomoc niepełnosprawnym kolegom.

Cały rok

Zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia.

Uświadamianie wychowankom roli właściwego
i racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.

Cały rok

Kształtowanie nawyków żywieniowych.

II

Szanse i zagrożenia ze strony telewizji
i komputera.

IX, V

Uświadamianie roli ochrony środowiska.

Cały rok

Karta zapisu

 

Bardzo prosimy o niezwłoczne dostarczenie kart zapisu i zaświadczeń o zatrudnieniu do 015.09.2017. Brak dokumentów w w/w terminie powoduje odmowę zapisu dziecka do świetlicy.

Top