:::: MENU ::::

Ze statutu szkoły

  • Mar 19 / 2014
  • 0

Ze statutu szkoły

§ 43

Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy i przepisami statutowymi, a w szczególności do:
1.Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.
2.Zapoznania się z podstawami programowymi, programami nauczania – treściami, celami, stawianymi wymogami i standardami osiągnięć.
3.Zapoznania się ze szkolnym systemem oceniania.
4.Zapoznania się z programem wychowawczym szkoły oraz planem wychowawczym klasy.
5.Zapoznania się z regulaminami i planami pracy samorządu uczniowskiego.
6.Opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy.
7.Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych z nauczycielami sposobów sprawdzania osiągnięć.
8.Znajomości przewidywanych ocen śródrocznych i rocznych na siedem dni przed klasyfikacją. Jeśli przewidywane oceny są niedostateczne, uczeń ma prawo być poinformowany o tym na miesiąc przed klasyfikacją.
9.Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
10.Korzystania z doraźnej pomocy finansowej bądź stypendialnej jeżeli tylko będą takie możliwości zgodnie z odrębnymi przepisami.
11.Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących działań w życiu szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza ona dobra innych osób.
12.Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
13.Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach kulturalnych.
14.Odpoczynku od nauki w przerwach świątecznych (na okres przerw świątecznych i ferii nie zadaje się pisemnych prac domowych).
15.Wystąpienia z prośbą o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego – zgodnie z zasadami wewnątrzszkolnego oceniania uczniów.
16.Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się
w organizacjach, kołach i innych zespołach działających na terenie szkoły.
17.Do odwołania się od nałożonej na niego kary statutowej.
18.Przestrzegania zasady, że w tygodniu mogą się odbyć tylko dwa sprawdziany pisemne,
a w ciągu dnia – tylko jeden.
19.Korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły tylko podczas przerw,
przed i po lekcjach.

§ 44

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania wszelkich przepisów zawartych w statucie szkoły dotyczących zasad jego postępowania, pozytywnych działań na rzecz szkoły i jej rozwoju,a w szczególności:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych i w życiu szkoły;
b) systematycznego przygotowywania się do zajęć;
c) przestrzegania umów zawartych z nauczycielami poszczególnych przedmiotów;
d) przestrzegania zasad właściwego zachowania w odniesieniu do kolegów, nauczycieli
i innych pracowników szkoły;
e) przestrzegania zasad dotyczących ubioru;
f) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
g) dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole;
h) przestrzegania regulaminów wewnętrznych oraz zarządzeń Dyrektora.
2.Na terenie szkoły uczniów obowiązują określone zasady ubierania się:
a) strój powszedni:
dziewczęta – bluza w kolorze stonowanym, niejaskrawym, spodnie w kolorze ciemnym bez przecięć, dziur, ozdób i dodatków. Spódnica w stonowanym kolorze o długości co najmniej do połowy ud. Bluzki, podkoszulki z rękawami, zakrywające brzuch, w kolorze stonowanym, niejaskrawym. Buty – trampki lub tenisówki na jasnej podeszwie;
chłopcy – bluzy, podkoszulki, w kolorze stonowanym, niejaskrawym, spodnie ciemne bez przecięć, dziur, ozdób i dodatków. Buty – trampki lub tenisówki na jasnej podeszwie;

b)strój galowy:
dziewczęta – biała klasyczna bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa lub czarna spódnica o długości co najmniej do kolan; rajstopy, podkolanówki jednobarwne, gładkie. Buty – czarne, granatowe lub jasne na niewielkim obcasie;
chłopcy – biała koszula z długim rękawem, czarne lub granatowe klasyczne spodnie – dopuszczalne sztruksowe lub dżinsowe. Buty – czarne lub granatowe. Strój może uzupełniać marynarka lub/i krawat;

c) strój do zajęć wychowania fizycznego:
biały podkoszulek, czarne lub granatowe spodenki, dres w kolorze stonowanym;
a) estetyka wyglądu:
uczniowie są zobowiązani do utrzymania włosów w czystości i zachowania ogólnej estetyki fryzury;
długie włosy powinny być związane lub spięte;
zabrania się:
farbowania włosów;
malowania paznokci;
wykonywania makijażu;
noszenia kolczyków w nosie, wargach, brwiach, a chłopcom również w uszach;
noszenia dodatków i biżuterii wskazujących na przynależność do młodzieżowych grup nieformalnych.
3.Na wszelkich uroczystościach szkolnych uczniów obowiązuje strój galowy.
– dziewczęta – biała klasyczna bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa lub czarna spódnica o długości co najmniej do kolan; rajstopy, podkolanówki jednobarwne, gładkie; buty – czarne, granatowe lub jasne na niewielkim obcasie;
– chłopcy – biała koszula z długim rękawem, czarne lub granatowe klasyczne spodnie – dopuszczalne sztruksowe lub dżinsowe; buty – czarne lub granatowe. Strój może uzupełniać marynarka lub/i krawat;
4.Na terenie szkoły uczniów obowiązuje zmiana obuwia.
5.Zabrania się noszenia przez uczniów ubioru i dodatków (typu zegarki, łańcuszki) o znacznej wartości pieniężnej.
6.Uczniowie dbają o schludny, estetyczny wygląd.
7.Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych:
a) w przypadku użycia w/w urządzenie będzie odebrane uczniowi, złożone w depozycie i oddane bezpośrednio rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia;
b) nieprzestrzeganie w/w zakazu będzie miało wpływ na ocenę zachowania.

§ 45

Nagrody

1.Nagroda może być przyznana uczniowi za:
a) wybitne osiągnięcia w nauce;
b) udokumentowane osiągnięcia w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
c) wyróżniającą pracę społeczną;
d) wzorową postawę uczniowską.
2.Uczniowie mogą być nagradzani w różnych formach:
a) pochwałą wobec klasy;
b) pochwałą Dyrektora na forum klasy;
c) pochwałą na apelu lub uroczystościach szkolnych;
d) wpisem do kroniki;
e) ufundowaniem nagrody im. E. J. Jerzmanowskiego;
f) dyplomem lub nagrodą książkową;
g) listem pochwalnym do rodziców;
h) lub innymi formami w zależności od możliwości szkoły.
3.O przyznanej nagrodzie i jej formie decyduje wychowawca oddziału (klasy).
4.Nagrodę „Mały Nobel” przyznaje Dyrektor szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i S .U .

§ 46

Kary

1.Wobec uczniów mogą być stosowane kary nie będące w sprzeczności z Kodeksem Praw Dziecka. W żadnym wypadku nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność
i godność osobistą ucznia..
2.Uczeń podlega karze w przypadku nieprzestrzegania zasad i obowiązków określonych
w statucie szkoły, wewnętrznych regulaminach, zarządzeniach Dyrektora lub osób do tego upoważnionych.
3.Decyzję o rodzaju kary i jej formie podejmuje wychowawca oddziału, a w szczególnych przypadkach Dyrektor po porozumieniu się z osobami zainteresowanymi i zapoznaniu się
z opinią Rady Pedagogicznej.
4.O zastosowanej karze powiadamia się ucznia i jego rodziców.
5.Kary mogą być stosowane w różnej formie:
a) upomnienie przez wychowawcę klasy, innego nauczyciela, dyrektora lub jego zastępcę;
b) nagana Dyrektora szkoły;
c) nagana na apelu;
d) pozbawienie prawa do udziału w imprezach klasowych i szkolnych;
e) przeniesienie do równoległej klasy;
f) przeniesienie do innej szkoły, zgodnie z art. 39 ust. 2a Ustawy o systemie oświaty na
wniosek RP do KO
g) finansowego obciążenia rodziców za umyślne szkody wyrządzone na terenie szkoły.
6.Wykonanie kary może zostać zawieszone na czas próby (nie dłuższy niż pół roku) jeśli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego lub Szkolnego, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej.
7.Uczeń ma prawo odwoływania się od kary, składając na ręce wychowawcy klasy pisemny wniosek adresowany do Rady Pedagogicznej. Wychowawca klasy ma obowiązek przedstawić wniosek Radzie na najbliższym jej posiedzeniu. Wniosek musi zawierać odpowiednie uzasadnienie. Decyzja Rady po rozpatrzeniu wniosku jest ostateczna.

§ 49

Zasady i formy współdziałania szkoły z rodzicami

1.Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki.
2.Szkoła jest zobowiązana:
a) zapoznać rodziców z:
– zadaniami i zamierzeniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi;
– wymaganiami edukacyjnymi stawianymi uczniom;
– sposobami sprawdzania ich osiągnięć;
– zasadami oceniania;
– postępami ucznia/dziecka w nauce i zachowaniu oraz z przyczynami trudności i możliwościami
pomocy;
– przepisami prawa oświatowego oraz z ustawą o systemie oświaty, statutem szkoły,
Szkolnym Systemem Oceniania oraz ze Szkolnym Zestawem Programów Nauczania;
b) na miesiąc przed klasyfikacją poinformować rodziców o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej, a na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym o wszystkich przewidywanych na semestr ocenach.
3.Szkoła informuje rodziców o sposobie nauczania i zakresie treści dotyczących wiedzy
o życiu seksualnym człowieka.
4.Rodzice opiniują:
a) program wychowawczy szkoły;
b) szkolny zestaw programów nauczania;
5.Szkoła informuje rodziców o możliwości nauczania religii, etyki.
6.Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu powinni:
a) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do szkoły;
b) zapewnić mu warunki umożliwiające przygotowanie się do zajęć szkolnych;
c) zapewnić dziecku realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą warunki do nauki określone w zezwoleniu dyrektora szkoły;
d) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. Poinformować
w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w innej szkole lub w inny sposób;
e) usprawiedliwiania na piśmie absencji dziecka do 3 dni po nieobecności na zajęciach lekcyjnych z podaniem powodów.
7.Szkoła oczekuje od rodziców stałego kontaktu i:
a) zainteresowania postępami dziecka w nauce i zachowaniu poprzez:
– uczestniczenia w zebraniach klasowych;
– zgłaszania się na prośbę wychowawcy, nauczyciela uczącego, pedagoga, psychologa
lub Dyrektora;
– informowania wychowawcy o sytuacji społecznej i zdrowotnej dziecka;
– informowania wychowawcy lub pedagoga o niepokojących przejawach w zachowaniu dziecka;
b) pomocy w organizowaniu przedsięwzięć (wycieczki, zielone szkoły, uroczystości itp.)
i w podejmowanych działaniach wychowawczych i opiekuńczych na miarę możliwości
rodziców, tak w odniesieniu do szkoły jak i klasy;
c) właściwego kształtowania relacji międzyludzkich;
d) przedstawiania w szkole swoich uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących jej funkcjonowania.
8.Formy kontaktu szkoły z rodzicami:
a) zebrania informacyjne śródsemestralne – wywiadówki;
b) indywidualne kontakty z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem lub Dyrektorem szkoły z inicjatywy obu stron;
c) pisemna informacja dla rodziców w związku z przewidywanymi na semestr ocenami;
d) w szczególnych przypadkach pisemne wezwanie rodziców do szkoły;
e) kontakt telefoniczny wychowawcy, pedagoga lub psychologa z rodzicami;
f) spotkania Dyrektora lub Rady Pedagogicznej z przedstawicielami rodziców (Rada Rodziców, Rada Szkoły);
g) spotkania okolicznościowe – wspólny udział w uroczystościach itp.;
h) lekcje otwarte;
i) warsztaty integracyjne.

Top