:::: MENU ::::

Założenia wychowawcze i profilaktyczne

 • Lis 08 / 2013
 • 0

Założenia wychowawcze i profilaktyczne

Program wychowawczy

Misja szkoły:

„TUTAJ PRZYJAZNY POCZĄTEK DROGI TWOJEGO SUKCESU”

Program wychowawczy:

Program Wychowawczy Szkoły został opracowany metodami aktywnymi w oparciu o wnioski Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego oraz instrukcje i zarządzenia władz.
Podstawa prawna:
1.Rozporządzenie MEN z dnia 15.02.1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum.
2.Rozporządzenie MEN z dnia 17.06.2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego.

Założenia ogólne:
Celem działan wychowawczych jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia, a w szczególności:
a} umożliwienie rozwoju osobowości w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, moralnym;
b} rozwijanie dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna;
c} kształtowanie samodzielności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za siebie i innych;
d} wzmacnianie wartości rzetelnej pracy jako drogi do realizacji celów życiowych i ogólnoludzkich wartości;
e} uczenie szacunku dla wspólnego dobra;
f} przygotowanie do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i panstwie, kształtowanie postaw patriotycznych;
g} kształtowanie postawy dialogu, współdziałania i tolerancji;
h} integrowanie uczniów niepełnosprawnych i chorych ze społecznością szkolną.

Cele ogólne
Głównym celem programu jest realizacja hasła:
„Tutaj przyjazny początek drogi Twojego sukcesu”
Realizacji tego hasła służą 4 cele ogólne {priorytety}:
1. Rozbudzanie tożsamości szkolnej, lokalnej i narodowej.
2. Komunikacja społeczna.
3. Stwarzanie możliwości osiągania sukcesu.
4. Bezpieczenstwo uczniów.

Cele szczegółowe
Ad 1
– praca z Patronem szkoły,
– rozwijanie tradycji szkolnych,
– rozwijanie samorządności,
– współpraca z rodzicami,
– współpraca ze środowiskiem lokalnym,
– elementy edukacji interkulturalnej.

Ad 2
– znajomość własnych mocnych i słabych stron,
– znajomość i stosowanie zasad współżycia w grupie rówieśniczej,
– znajomość stosowania norm dobrego zachowania,
– umiejętność zachowania się w sytuacjach trudnych,
– umiejętność współżycia i pomocy kolegom niepełnosprawnym.

Ad 3
– kształtowanie umiejętności organizowania, planowania i oceniania własnego uczenia się,
– systematyczna praca z uczniem zdolnym i słabym,
– skuteczne posługiwanie się technologią komputerową
– promocja twórczości i osiągnięć uczniów,
– podniesienie poziomu czytelnictwa,
– rozwijanie twórczej aktywności uczniów,
– wprowadzenie elementów kariery zawodowej i planowania kariery.

Ad 4
– bezpieczenstwo uczniów na terenie szkoły i poza nią,
– podniesienie poziomu zachowania uczniów,
– przeciwdziałanie uzależnieniom od TV, komputera, gier komputerowych,
– propagowanie zdrowego stylu życia.

Zadania psychologa szkolnego:

1. prowadzenie działan diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym działan profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli,
3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
4. minimalizowanie skutków zaburzen rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
5. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły.

 

Program profilaktyki
Szkolny Program Profilaktyki został opracowany  na okres od 01.09.2012 r. do 31.08.2017 r. Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym program został pozytywnie zaopiniowany przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.
Podstawę prawną do wprowadzenia działan profilaktycznych stanowią m.inn. :
– Konstytucja Rzeczpospolitej – art.72 ;
– Konwencja o Prawach Dziecka – art.3 , art.19 , art.33
– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oswiaty
– Rozporządzenie MENiS z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
– Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniajacer rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
– Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka , o zasadach świadomego i odpowiedzialnego macierzynstwa , o wartości rodziny , o życiu w fazie prenatalnej oraz metodach i srodkach swiadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
Szkolny Program Profilaktyki (SPP) zawiera zestaw działan profilaktycznych znierzających do zminimalizowania zagrożen dotyczących uczniów naszej szkoły opracowanych na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów szkolnych .
Celam SPP jest umożliwienie uczniom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi , stresującymi warunkami życia , umożliwienie osiągania satysfakcjonującego , społecznie akceptowalnego modelu postepoawnia , wspomaganie ich w radzeniu sobie z trudnościami , ograniczenie czynnikow zagrażających a wzmacnianie sprzyjających rozwojowi ich osobowości.
Założenia te są realizowane poprzez:
– ochronę przed zagrożeniami i zapobieganie wczesnej inicjacji
– promocję i ochronę zdrowia fizycznego i psychicznego
– rozwijanie inteligencji emocjonalnej
– kształtowanie osobowości i postaw społecznych
Realizacji założen ogólnych służą priryrtetyy wynikające z diagnozy przeprowadzonej wśród uczniów , nauczycieliu i rodziców. Są to :
– ograniczenie zachowan agresywnych i przemocy w szkole
– propagowanie i kształtowanie pożądanych postaw prospołecznych
– zapobieganie wczesnej inicjacji ze środkami psychoaktywnymi
– podniesienie poziomu kultury zachowania uczniów
– zapobieganie niepowodzeniom szklnym

Nasze działania profilaktyczne , zapobiegające problemo dzieci i młodzieży opierają się na doświadczeniach nowoczesnej profilaktyki i są ukierunkowane na jednostkę , grupę rówieśniczą , szkołę , rodzinę i lokalną społeczność.

Szkolny System Interwencji

Szkolny System Interwencji zawiera szczegółowe procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją tj.:

 1. Procedura postępowania, gdy uczeń na terenie szkoły narusza zasady współżycia społecznego, popełnia czyny zabronione.
 2.  Postępowanie wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego.
 3.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o wagary.
 4.  Postępowanie w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 5.  Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą środek odurzający (alkohol, narkotyk).
 6.  Postępowanie w przypadku przejawów demoralizacji ucznia.
 7.  Postępowanie w przypadku popełnienia przez ucznia czynu karalnego lub przestępstwa.
 8. Postępowanie wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego.
 9.  Postępowanie dyrektora szkoły, w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego przebywającego na zajęciach w szkole.
 10. Postępowanie w przypadku zachowań agresywnych ucznia wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
 11.  Postępowanie w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia społecznego (szkolnego).
 12. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji.
 13.  Procedura postępowania z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze.
 14. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia poczucia bezpieczeństwa.
 15.  Postępowanie w przypadku zaistnienia wypadku ucznia w czasie zajęć edukacyjnych.
 16.  Podejrzenie samobójstwa.
Top