:::: MENU ::::

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 • Lis 08 / 2013
 • Możliwość komentowania SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY została wyłączona

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
NR 4 IM. E. J. JERZMANOWSKIEGO W WIELICZCE
na lata 2017 – 2020

 

I OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE

Ustawa o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016r,

– Karta Nauczyciela,

– Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej,

– Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.,

– Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r.,

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym,

– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

– Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich,

– Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich,

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,

– Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.

– Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych,

– Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii,

– Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN),

– Szkolny Zestaw Programów Nauczania.

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

– obowiązujące akty prawne;

– dotychczasowe doświadczenia szkoły;

– zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów wychowawczych
  i profilaktycznych w szkole i środowisku;

– przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku;

– przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

II WPROWADZENIE

 

Wychowywać to nie znaczy kształcić tylko rozum, lecz kształtować harmonijnie całego człowieka, a więc także jego serce i charakter. Wychowywać to znaczy również – z pokolenia na pokolenie przekazywać wartości, które nadają życiu sens i wypełniają je treścią. Przekazuje się je nie tylko słowami, lecz przede wszystkim przykładem własnego życia…”.

Phil Bosmans

 

W trosce o przyszłość i zdrowie naszych uczniów podjęliśmy trud ich ochrony przed zagrożeniami współczesnego świata.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy rozpoznaliśmy główne problemy dotyczące naszej szkoły i środowiska lokalnego oraz opracowaliśmy zestaw działań wychowawczo- profilaktycznych zmierzających do zminimalizowania zagrożeń dotyczących uczniów naszej szkoły.

Naszym celem jest umożliwienie uczniom uzyskania pomocy potrzebnej im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia, umożliwienie osiągania satysfakcjonującego, społecznie akceptowalnego modelu postępowania, wspomaganie ich w radzeniu sobie z trudnościami, ograniczanie czynników zagrażających a wzmacnianie sprzyjających rozwojowi ich osobowości.

Nasze działania  wychowawczo- profilaktyczne, zapobiegające problemom dzieci i młodzieży opierać się będą na doświadczeniach nowoczesnej profilaktyki opartej o koncepcję  profesora Zbigniewa B. Gasia i będą ukierunkowane na jednostkę, grupę rówieśniczą, szkołę, rodzinę i lokalną społeczność.

 

III MISJA I WIZJA SZKOŁY

 

,,Tutaj przyjazny początek drogi Twojego sukcesu”

 

 1. Założenia ogólne

        Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia  w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających
  na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności,
 3. Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej
  na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. Aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

        Nasza szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywa się w  formach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.

 

 1. Cele wychowania

            Najważniejszym celem kształcenia i wychowania  w naszej szkole jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia.

Nasze działania wychowawczo- profilaktyczne mają na celu:

 1. Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele).
 2. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
 3. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób.
 4. Rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.
 5. Rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania
  i wnioskowania.
 6. Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności.
 7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki.
 8. Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat.
 9. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.
 10. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej.
 11. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość.
 12. Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy.
 13. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

IV MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Absolwent jest:

– dobrym obywatelem, znającym  tradycje szkoły, regionu, narodu, odnoszącym  się z szacunkiem do symboli narodowych,  świadomym swych praw i obowiązków,

– posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych,

– człowiekiem aktywnym, chcącym zdobywać wiedzę,  dociekliwym i kreatywnym w jej poszukiwaniu oraz zastosowaniu  w praktyce,  ma różnorodne zainteresowania,

– człowiekiem uczciwym,  prawdomównym,  odpowiedzialnym, odróżniającym dobro od zła, umiejącym przeciwstawić się nieakceptowalnym społecznie działaniom,  kierującym się zasadami moralnymi,

– człowiekiem tolerancyjnym i otwartym wobec odmienności drugiego człowieka,

– człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki,

– człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję psychofizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego,

– człowiekiem wrażliwym na potrzeby innych, żyjący w harmonii z ludźmi i otaczającym środowiskiem,

– człowiekiem znającym zasady bezpieczeństwa, dostrzegającym zagrożenia cywilizacyjne i posiadającym kompetencje emocjonalno-społeczne do ochrony przed nimi.

 

 

Top
Wielkość czcionki
Kontrast