:::: MENU ::::

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 • Mar 19 / 2014
 • Możliwość komentowania Pomoc psychologiczno-pedagogiczna została wyłączona

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Małopolskie Forum Liderów Młodzieżowych

 

 

W dniach 23-25 X 2019 r.  na terenie Wieliczki odbyło się  Forum Liderów Młodzieżowych, w którym wzięła udział grupa 32 młodych liderów z ośmiu gmin Małopolski w tym dwie uczennice z naszej szkoły : Amelia Adamczyk i Amelia Wójcik .  Podczas trzydniowych warsztatów młodzi liderzy mieli okazję do :

– pozyskania wiedzy na temat  zagrożeń związanych z uzależnieniami, w tym e-uzależnieniami i innymi uzależnieniami behawioralnymi;

– przepracowania umiejętności prospołecznych w szczególności odpowiedzialności za podejmowane decyzje i działania;

– zintegrowania się z młodzieżą z innych gmin, która wykazuje ponadprzeciętną inicjatywę w kreowaniu, otaczającej rzeczywistości .

pedagog szkolny

D. Michałowicz


 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wieliczce

zaprasza do udziału w wykładzie:

Jak rozwijać kreatywność
u dziecka w wieku szkolnym?

 

Termin spotkania: 15.03.2019 r. godz. 16.00 – 18.00

 

Miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, Aula

 

Tematyka:

– Czym jest kreatywność?

– Metody i formy rozwijania twórczego myślenia.

– Trening kreatywności – ćwiczenia praktyczne.

 

Prowadzący:

Magdalena Data – pedagog

Ewa Kapusta – psycholog

 

Zgłoszenia: Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać na adres mailowy: ksamborska@poradnia-wieliczka.pl

 

Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o udziale w wykładzie


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce zaprasza nauczycieli i rodziców do udziału w wykładzie:
Podstawy terapii ręki

Termin spotkania: 1.02.2019 r. godz. 16.00
Miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, Aula

Tematyka:
– czynniki warunkujące prawidłowy rozwój sprawności manualnej i grafomotorycznej;
– rodzaje chwytu i jak dobierać do nich narzędzie pisarskie;
– przykłady zabaw rozmachowych, manualnych i manipulacyjnych.

Prowadzący: Agnieszka Chlanda – psycholog
Ewa Chybińska-Piekarz – logopeda

Zgłoszenia: Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać na adres mailowy: ksamborska@poradnia-wieliczka.pl


Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce zaprasza rodziców do udziału w wykładzie: „Jak motywować dziecko do nauki?”

 

Termin spotkania: 30.11.2018 r. godz. 16.00 (piątek)

Miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieliczce, Aula

Tematyka:

– Jakie czynniki wpływają na motywację dzieci do nauki?

– Czym jest motywacja wewnętrzna, a czym zewnętrzna i która z nich jest skuteczniejsza?

– Skąd się biorą problemy związane z motywacją do nauki ?

Prowadzący: Elżbieta Kopytek – psycholog, doradca zawodowy

Zgłoszenia: Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać na adres mailowy: ksamborska@poradnia-wieliczka.pl
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wieliczce

zaprasza do udziału w wykładzie:

Cyberzagrożenia. Czy moje dziecko jest uzależnione od Internetu?

Termin spotkania: 19.06.2018 r. godz. 16.00 – 18.00

Miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wieliczce (aula)

Tematyka:

 • Zagrożenia w Internecie
 • Gry komputerowe – na co rodzic powinien zwrócić uwagę
 • Jak zapobiegać uzależnieniu od Internetu

 

Prowadzący: Elwira Lenartowicz – psycholog, Katarzyna Samborska  – psycholog

 

Zgłoszenia: Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać na adres mailowy: ksamborska@poradnia-wieliczka.pl


Jak wspierać dziecko nieśmiałe?

Termin spotkania: 19.01.2018 r. godz. 16.00 – 18.00

Miejsce: Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wieliczce, Aula

Tematyka:

– przyczyny nieśmiałości;

– omówienie zachowań, które powinny wzbudzić naszą czujność;

– zaprezentowanie sposobów pracy z dzieckiem nieśmiałym
w szkole/przedszkolu i w domu.

 

Prowadzący: Ewa Paprotna – psycholog

 

Zgłoszenia: Chęć uczestnictwa w spotkaniu należy zgłaszać na adres mailowy: ksamborska@poradnia-wieliczka.pl

 

Nasza szkoła zatrudnia: pedagoga, psychologa, logopedów, pedagogów specjalnych, surdopedagoga, tyflopedagoga, dogoterapeutę, hortiterapeutę, muzykoterapeutę. Ich działania .nakierowane są zarówno wobec uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności, jak też uczniów z opiniami z PPP i placówek służby zdrowia, a także wszystkich innych dzieci będących uczniami szkoły.

Udzielają oni pomocy w takich problemach, jak:

 • trudności emocjonalne, emocjonalno – społeczne (diagnoza, terapia),
 • różnego typu trudności w nauce (m.in. wstępna diagnoza ryzyka dysleksji, terapia pedagogiczna),
 • zaburzenia mowy różnego rodzaju (intensywna terapia logopedyczna),
 • terapia specjalistyczna nakierowana na określonego typu niepełnosprawności,
 • szeroko zakrojone działania profilaktyczne (dostarczanie wiedzy na ważne tematy, prowadzenie programów i zajęć profilaktycznych),
 • trudności materialne (współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy, organizacja pomocy w szkole).

Pomoc udzielana jest zarówno uczniom, jak i ich rodzicom (porady, wskazówki, niekiedy terapia rodziny), oraz nauczycielom w ich pracy z uczniami.

Nasi specjaliści zajmują się nie tylko uczniami, którzy mają trudności, ale też dziećmi szczególnie uzdolnionymi, pomagając planować i realizować program rozwoju tych zdolności.

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach regulowane są kolejnymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w tej sprawie. Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:

 • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozporządzenie MEN w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z 9 sierpnia 2017 roku. 

Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielana jest ona uczniom przede wszystkim w trakcie bieżącej pracy z nimi. Udzielają jej nauczyciele oraz specjaliści, a w szczególności: pedagog i psycholog szkolny  , pedagodzy wspierający, logopedzi .
A oto wykaz  form pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowanych w naszej szkole :

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Dla kogo organizowane: uczniowie szczególnie uzdolnieni.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy.
Prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć .
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Dla kogo organizowane: uczniowie mający trudności w nauce w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy.
Prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Dla kogo organizowane: uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy.
Prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć .
Zajęcia logopedyczne

Dla kogo organizowane: uczniowie z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy.
Prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Dla kogo organizowane: uczniowie przejawiający trudności w funkcjonowaniu społecznym.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy.
Prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

Dla kogo organizowane: uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mający problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w jej życiu.
Na jakiej podstawie: rozpoznanie indywidualnej potrzeby objęcia ucznia taką formą pomocy.
Prowadzący: nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

Dla kogo organizowane: uczniowie klas VII  – są to zajęcia uzupełniające działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.
Prowadzący: wychowawcy
Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia

Te formy pomocy prowadzą nauczyciele i specjaliści.
Porady, konsultacje, warsztaty, szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli

Działania te mają wspierać rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej uczniom. 


POMOC MATERIALNA

Zgodnie z zapisem w rozdziale 8a Ustawy o systemie oświaty uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.

Pomoc materialna, o której mowa, może mieć dwojaki charakter :
Socjalny

 • Stypendium szkolne
 • Zasiłek szkolny

Motywacyjny

 • Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
 • Stypendium Prezesa Rady Ministrów
 • Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 • Stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Ustawa podkreśla, że uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 • słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

STYPENDIUM SZKOLNE

Warunki przyznania stypendium szkolnego

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 • pełnoletniego ucznia
 • dyrektora szkoły
 • Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Stypendium szkolne może być przyznane w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności kosztów nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów organizowanych przez szkołę
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (poza Gminą Wieliczka) tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu itp. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej lub słuchaczowi kolegium

Możliwa jest także forma świadczenia pieniężnego, ale tylko wtedy gdy udzielenie stypendium w powyższych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana wyłącznie na cele bezpośrednio związane z procesem edukacyjnym ucznia. Koszty, które nie mają związku z uczęszczaniem ucznia do szkoły na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne lub kształceniem w formach pozaszkolnych nie będą finansowane z przyznanego stypendium.

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

Faktury, bądź rachunki, muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia. Istotne jest także by np. plecak, buty itp. miały adnotację „szkolne”.

W ramach stypendium szkolnego można m.in. rozliczyć zakup:

 • podręczników szkolnych nowych i używanych, ujętych w szkolnym zestawie podręczników
 • zeszytów, przyborów szkolnych
 • tornistra (plecaka szkolnego)
 • stroju na zajęcia wychowania fizycznego (buty, koszulka, dres, krótkie spodenki, leginsy) oraz stroju na basen (strój kąpielowy, klapki, czepek, okulary) – po jednej sztuce w semestrz
 • stroju galowego wymaganego przez szkołę
 • atlasów, encyklopedii, słowników
 • książek związanych z procesem edukacyjnym
 • płyt CD, DVD czystych i z programami edukacyjnymi
 • komputera oraz akcesoriów komputerowych
 • papieru do drukarki, tonerów
 • biurka , krzesła do biurka, lampy biurowej
 • oraz pokrycie kosztu zajęć edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich oraz uczestnictwa w organizowanych przez szkołę wyjazdach na wycieczki i zielone szkoły, wyjściach np. do kin, teatrów
 • ponadto w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (poza Gmniną Wieliczka) tj. kosztów zakwaterowania, przejazdu.

Okres przyznania

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

            Wypłata stypendium

Wypłata stypendium szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej i jest uzależniona od uprzedniego złożenia oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia – do wysokości przyznanego stypendium.

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Warunki przyznania zasiłku szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego

Zasiłek szkolny może być przyznany np. w przypadku:

 • pożaru lub zalania domu lub mieszkania,
 • nagłej choroby w rodzinie ucznia,
 • śmierci rodzica lub opiekuna prawnego ucznia ,
 • nieszczęśliwego wypadku powodującego trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny,
 • kradzieży w mieszkaniu ucznia,
 • innych okoliczności losowych, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Wieliczka
 • w rodzinie zaistniało w/w zdarzenie

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

Wypłata zasiłku szkolnego następuje na podstawie decyzji administracyjnej oraz złożonych oryginałów faktur i rachunków potwierdzających poniesienie kosztów związanych z procesem edukacyjnym ucznia – do wysokości przyznanego zasiłku.

 

 Interesanci w sprawach stypendiów/zasiłków szkolnych przyjmowani są w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 34 w Wieliczce pok. nr 6 ( I piętro) w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00.

Wszelkie informacje dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych można uzyskać pod telefonem: 12 278 21 40 wew. 106

 

Składanie wniosków –  wymagania

 • Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przyznaje się na wniosek rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia lub  na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się w  szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017.
 • Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu:dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych, jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Jeżeli składane jest oświadczenie, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Broszura do pobrania

Top