:::: MENU ::::

Integracja

  • Lis 08 / 2013
  • Możliwość komentowania Integracja została wyłączona

Integracja

IntegracjaZasady rekrutacjiBroszura informacyjna

Integracja

Nasza szkoła zajmuje się tematem integracji już od 5 lat. W trakcie tego okresu zapewniliśmy sobie wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Obecnie 70% nauczycieli posiada ukonczone studia lub kursy kwalifikacyjne z oligofrenopedagogiki, natomiast do roku 2010, takie kwalifikacje będzie miało 100% grona pedagogicznego.

Na terenie naszej placówki pracują specjaliści:
• Terapeuci
• Oligofrenopedagodzy
• Logopedzi
• Psycholog
• Pedagog

Prowadzimy zajęcia z zakresu:
• Terapii manualnej
• Terapii ruchowej
o Metodą Knilla
o Metodą W.Sherborne
• TZA – Trening zastępowania agresji oraz zachowan prospołecznych
• Arteterapii
• Muzykoterapii
• Dogoterapii
• Elementy hortiterapii
• EEG Biofeedback

Zajęcia terapeutyczne są prowadzone indywidualnie lub grupowo, po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb ucznia niepełnosprawnego. Uczniowie niepełnosprawni poddawani są wstępnej diagnozie wielospecjalistycznej (zespołowej). Na podstawie diagnozy powstaje IPET, który stopniowo z coraz głębszym poznawaniem potrzeb ucznia, ewoluuje w kierunku indywidualizacji pracy z danym dzieckiem.

Budynek szkoły został dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. Zostały wykonane podjazdy, poszerzono drzwi, dostosowano łazienki oraz zakupiony został schodołaz, co daje możliwość przebywania na terenie naszej placówki dzieciom o różnym rodzaju i stopniu niepełnosprawności.
Szkoła posiada salę terapeutyczną, a obecnie rozpoczęliśmy przygotowywanie gabinetu logopedycznego oraz salki do terapii indywidualnej.
Nie można pominąć tu aspektu bezpieczenstwa. W całym budynku oraz na zewnątrz niego, rozmieszczone są kamery połączone w zintegrowany system monitoringu. System z jednej strony zapewnia ciągły monitoring terenu szkoły z możliwością odtworzenia materiału zapisanego na nośnikach elektronicznych, a z drugiej mobilizuje uczniów do bezpieczniejszych zachowan.

Na terenie szkoły działa „Szkoła dla rodziców” prowadzona przez rodziców kilku z naszych uczniów, którzy są jednocześnie specjalistami – terapeutami. Osoby te stanowią także grupę wsparcia psychologicznego dla rodziców naszych niepełnosprawnych uczniów.

Zasadniczą rolę w koordynowaniu wszystkich zadan związanych z integracją w naszej placówce pełni powołany dwa lata temu „Zespół ds. Integracji”. Jego zadaniem jest doradztwo dla rodziców, współpraca z wielicką Poradnią Psychologiczno-Pedaogiczną, prowadzenie rekrutacji do klas integracyjnych oraz współpraca z lokalną społecznością i placówkami pedagogicznymi w zakresie wsparcia i rozwoju integracji.

 

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji uczniów do
Samorządowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi
nr 4 w Wieliczce

 

1. Do klas integracyjnych z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Samorządowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 w Wieliczce.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) przyjmowani są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

3. Przy doborze dzieci niepełnosprawnych obowiązuje zasada pełnej tolerancji pod względem różnorodności schorzeń jak i stopnia uszkodzenia.

4. Kwalifikowane są dzieci o następujących rodzajach niepełnosprawności:

a) z niedosłuchem;
b) niedowidzące;
c) z niepełnosprawnością ruchową w stopniu lekkim i umiarkowanym w tym z afazją;
d) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym;
e) z cechami autyzmu w tym z zespołem Aspergera;
f) z zaburzeniami sprzężonymi tzw. dzieci punktu a i d.

5. Głębokość zaburzeń stanowi istotny czynnik decydujący o przyjęciu dziecka do klasy z uwagi na możliwości organizacyjne szkoły.

6. Decyzję o przyjęciu ucznia niepełnosprawnego do klasy integracyjnej podejmuje Zespół Kwalifikacyjny składający się z dyrektora jako przewodniczącego, pedagoga i psychologa szkolnego, pedagoga specjalnego.

7. Zespół kwalifikacyjny może odmówić przyjęcia ucznia w przypadku braku miejsca oraz braku możliwości realizacji celów nauczania i wychowania.

8. Przyjęcie do integracyjnego oddziału przedszkolnego nie gwarantuje kontynuacji nauki w szkolnych oddziałach integracyjnych.

9. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły (u pedagoga szkolnego) w terminie do 25 kwietnia danego roku szkolnego następujących dokumentów:

a) pisemnej prośby o przyjęcie dziecka do oddziału integracyjnego;
b) pisemnej informacji o stanie zdrowia (przebieg choroby, rehabilitacji, przyjmowanych leków);
c) aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej;
d) wyników pełnych, aktualnych badań psychologicznych;
e) opinii przedszkolnej – to nie później niż do 31.05 danego roku szkolnego
10. Decyzję o przyjęciu do szkoły dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor szkoły (na podstawie decyzji Zespołu Kwalifikacyjnego) nie później niż do dnia zakończenia zajęć edukacyjnych w bieżącym roku szkolnym.

11. Dobór dzieci zdrowych do klasy integracyjnej odbywa się za pełną zgodą rodziców wyrażoną na piśmie.

12. Rekrutacji dzieci zdrowych do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor szkoły i Zespół Kwalifikacyjny na podstawie:

a) wyników nauczania, przedstawionych przez wychowawcę oddziału przedszkolnego;*
b) opisu umiejętności współpracy w grupie;
c) ankiety przeprowadzonej z rodzicami;
d) obserwacji dziecka z uwzględnieniem poniższych kryteriów. Uczeń:

– jest sprawny fizycznie i ruchowo na poziomie norm wiekowych;
– potrafi porozumieć się z dorosłymi i rówieśnikami za pomocą mowy potocznej, zrozumiałej dla słuchacza;
– potrafi działać intencjonalnie, podejmuje działania celowe, a rozpoczętą czynność stera się wykonać do końca;
– w swoich działaniach uwzględnia potrzeby rówieśników;
– nawiązuje pozytywne kontakty;
– rozumie i wykonuje polecenia dorosłych;
– potrafi poprosić dorosłego o pomoc w rozwiązaniu problemu, z którym nie umie sobie poradzić samodzielnie;
– ujawnia swoje potrzeby, zaspokaja je samodzielnie lub z pomocą dorosłych;
– w sytuacji zadaniowej koncentruje się i dąży do osiągnięcia dobrego wyniku;
– jest nastawiony na współdziałanie z rówieśnikami, włącza się do pracy grupowej, wspiera ogólne wysiłki zespołu;
– emocje i uczucia wyraża adekwatnie do sytuacji, nie uzewnętrznia gwałtownie i w niepohamowany sposób swych stanów emocjonalnych;
– w sytuacjach konfliktowych potrafi ustąpić, inicjuje rozwiązania kompromisowe.

13. Listy oddziałów ustalone przez Zespół Kwalifikacyjny zostaną podane do wiadomości zainteresowanych w dniu zakończenia zajęć edukacyjnych danego roku szkolnego.

14. Uzupełnione listy klas (dokonane ewentualne zmiany) zostaną ostatecznie podane do wiadomości do dnia 30.08 danego roku szkolnego.

15. Od decyzji Zespołu Kwalifikacyjnego nie przysługuje odwołanie.

* Nie dotyczy naboru do oddziału przedszkolnego.

Top
Wielkość czcionki
Kontrast