:::: MENU ::::

Biblioteka

 • Mar 19 / 2014
 • 0

Biblioteka

BibliotekaRegulamin bibliotekiRegulamin czytelniPodręczniki w biblioteceKoło Miłośników Biblioteki

„Biblioteka jest wielka przez swą gościnność, a nie przez swe rozmiary”. / R.Tagore /

To hasło przyświeca naszej bibliotece, a dlaczego to zapewne wszyscy czytelnicy wiedzą.

Biblioteka czynna jest codziennie :

Poniedziałek 9.00-15.00
Wtorek 8.00-14.00
Środa 8.00-14.00 /dzień wewnętrzny/
Czwartek 8.00-14.00
Piątek 8.00-14.00
Księgozbiór nasz zawiera ok. 9 tys.książek. W zbiorach dominują lektury. Jednak zmiana kanonu lektur oraz szybki wzrost liczby uczniów sprawia, że z wypożyczeniem lektury uczniowie czasem mają problem. Na bieżąco staramy się te braki uzupełniać.
Zbiory biblioteki w całości są skomputeryzowane w programie MOL.
Czytelnicy obsługiwani są wyłącznie komputerowo.

KATALOGI BIBLIOTECZNE:
•Katalog książek dostępny w formie elektronicznej.
•Katalog kartkowy- to dawna dostępna pozostałość.
•Katalog ilustrowany-bardzo wdzięczny sojusznik młodego czytelnika .
W całości stworzony przez zdolnych plastycznie uczniów. Ale nie tylko. Najstarsze ilustrowane karty liczą sobie ok. 30 lat.

BIBLIOTEKA OGŁASZA KONKURS!!!
„Pozostaw po sobie pamiątkę w bibliotece-stwórz kartę katalogu ilustrowanego”
Zachęcam do tworzenia kart katalogu ilustrowanego, bo oprócz zalet informacyjnych jest wartościową estetyczną pamiątką, którą po latach można sobie obejrzeć i z sentymentem powspominać. Tworzyć można w bibliotece- najlepiej we wtorki w godz.14.00-15.00 na spotkaniach Koła Miłośników Biblioteki, ale też w innych dogodnych dla siebie terminach kiedy biblioteka jest czynna. Można też kartki z ilustracjami tworzyć w domu, nawet z pomocą starszego rodzeństwa, rodziców, dziadków…Jak dokładnie taka karta ma wyglądać dowiesz się w bibliotece. Zachęcam do oglądania i tworzenia!

Najładniejsze karty katalogowe zostaną nagrodzone na koniec roku szkolnego !!!

Regulamin biblioteki szkolnej
 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Wypożyczone książki należy szanować.
 4. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.
 5. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.
 6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, na 2 tygodnie
 7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.
 8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.
 9. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.
 10. Pod koniec roku szkolnego(do końca maja) rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.
 11. W bibliotece obowiązuje cisza!
 12. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

Regulamin czytelni szkolnej

„Tylko dzieci, czytając potrafią zobaczyć przed oczami cuda…”  Astrid Lindgren

W szkolnej czytelni w ciszy i wśród zieleni możesz przygotować się do lekcji, bądź odpocząć z ulubioną książką lub czasopismem.

„Relax z książką„ z elementami oddziaływań biblioterapeutycznych- jako sposób na poprawę zachowania się uczniów na przerwach. Uczniowie, którym przeszkadza hałas szkolnej przerwy mogą w bibliotece liczyć na odpoczynek z książką.

 • PRAWO KORZYSTANIA Z CZYTELNI
 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. W czytelni można korzystać z książek i czasopism w celu przygotowania się do lekcji, sprawdzianu, napisania referatu itp. z pomocą nauczyciela bibliotekarza.
 3. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami , bez jedzenia.
 4. W czytelni obowiązuje cisza. Uczeń źle się zachowujący, głośny i hałaśliwy zostanie wyproszony. CZYTELNIA TO CICHE MIEJSCE DO PRACY Z TEKSTEM !!!
 •  KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW
 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 2. Z księgozbioru podręcznego (m.in. encyklopedie, słowniki, albumy…) i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu, nie można wynosić ich poza czytelnię.
 3. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych. Do innych zbiorów – za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 4. Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce i zostawia się je w należytym porządku.
 5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • POSZANOWANIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Z książkami i czasopismami powinien obchodzić się starannie, a dostrzeżone  uszkodzenia natychmiast zgłaszać.
 2. Nie wolno : kreślić książek i czasopism, robić notatek na marginesach książek, zaginać i wyrywać kartek itp.
 3. Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą powierza się czytelnikom.
 4. Każdy czytelnik zobowiązany jest dbać o ład i porządek w czytelni.
Podręczniki w bibliotece szkolnej
Od tego roku szkolnego w bibliotece zarejestrowano także nieodpłatne podręczniki dla uczniów klas pierwszych -Nasz elementarz. Zasady udostępniania ich reguluje specjalnie w tym celu opracowany regulamin.

Regulamin wypożyczania i udostępniania nieodpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych z których korzystać będą w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klas pierwszych obowiązujący Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im.E.J.Jerzmanowskiego w Wieliczce

 1. Podręczniki do Edukacji wczesnoszkolnej w tym podręcznik do zajęć z danego języka nowożytnego oraz materiały edukacyjne dla klas I Szkoły Podstawowej są własnością szkoły i zgodnie z rozporządzeniem MEN używane będą w szkole przez okres 3 lat.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki (materiały edukacyjne) mające postać papierową na okres jednego roku szkolnego. Komplety zewidencjonowanych podręczników biblioteka przekazuje wychowawcom za potwierdzeniem odbioru.
 3. Szkoła przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
 4. Pierwsze części podręczników „Nasz elementarz” i materiały edukacyjne uczniowie otrzymają od wychowawcy w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Kolejne części podręcznika „Nasz elementarz” otrzymają w wyznaczonym terminie.
 5. W przypadku, zniszczenia lub zagubienia podręczników (materiałów edukacyjnych) przez ucznia należy niezwłocznie zgłosić to do wychowawcy. Utracony egzemplarz zostanie zamówiony przez szkołę. Koszt zamówienia ponosi rodzic/opiekun prawny dziecka.
 6. Zanim zostanie dostarczony nowy podręcznik, uczeń może skorzystać z dodatkowego kompletu podręczników, który będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.
 7. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze Szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, zobowiązany jest do oddania do biblioteki szkolnej lub wychowawcy wszystkich wypożyczonych podręczników (materiałów edukacyjnych).
 8. Po opracowaniu każdej części podręcznika „Nasz elementarz” pozostaje on w klasie.
 9. Uczniowie, których nie będzie w Szkole w dniu wypożyczenia/oddawania podręczników, będą zobowiązani do indywidualnego zgłoszenia się do wychowawcy.
 10. Uczniowie zobowiązani są do dbałości o podręcznik (obłożenie, nie pisanie wewnątrz), ponieważ dany podręcznik będzie służył uczniom kl. I przez kolejne 2 lata. W przypadku stwierdzenia cech zniszczenia uniemożliwiającym dalsze wykorzystywanie(brak stron, płyty CD podarcie, zalanie, poplamienie itp.) rodzic zobowiązany jest uiścić kwotę wartości podręcznika.

Podstawa Prawna: Ustawa z dn. 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2014r. poz. 811.

Zasady zwrotu bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych:

uczniowie mają obowiązek zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych;

-przed upływem terminu zwrotu uczeń ma obowiązek uporządkować podręczniki, a następnie oddać wychowawcy;

-w ostatnim tygodniu roku szkolnego bibliotekarz oraz wychowawca ocenią stan zużycia podręczników;

-w przypadku znacznego zniszczenia podręcznika, bądź jego niezwrócenia rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest uiścić kwotę wartości podręcznika u wychowawcy;(4,34 zł)

-wychowawcy zwracają podręczniki i materiały edukacyjne do biblioteki zgodnie z protokołem przekazania na początku roku szkolnego;

Koło Miłośników Biblioteki

Spotkania o charakterze kreatywno-terapeutycznym inspirujące do twórczego działania, pobudzające wyobraźnię (rok szkolny 2014/2015).

Chętni uczniowie z klas III-VI spotykają się 1 raz w tygodniu /wtorek 14.00-15.00/

Tworzymy literacko i plastycznie:

LITERACKO:

-własna mała twórczość literacka (opowiadanie, wiersz)

-moje zakończenie znanego utworu

-dopiszę dalszą część utworu

-piszę list do ulubionego bohatera

-jednozdaniowa recenzja książki jako jej reklama

-zabawa w „przeróbki „ znanych wierszy J.Tuwima, J.Brzechwy

PLASTYCZNIE:

-wykonywanie ilustracji do czytanego utworu

-naśladuję ilustratorów książek-wykonywanie powiększonych kopii

-kartka do katalogu ilustrowanego

-rebusy do znanych tytułów

-projektowanie strojów dla ulubionych bohaterów

-wykonywanie literackich pacynek

FORMY PRACY:

zbiorowa-rozwijanie umiejętności do współpracy w grupie, wspólne poszukiwanie tematów do twórczego działania;

indywidualna-zwrócenie uwagi na możliwości intelektualne i twórcze dziecka;

zabawowa– uatrakcyjnianie spotkań i nadanie im formy twórczego relaksu;

Zajęcia mają charakter swobodnych spotkań dostosowywanych i modyfikowanych w zależności od potrzeb i możliwości grupy.

 

Top