:::: MENU ::::

Biblioteka

 • Mar 19 / 2014
 • Możliwość komentowania Biblioteka została wyłączona

Biblioteka

BibliotekaRegulamin bibliotekiPodręczniki w biblioteceLista lektur

„Biblioteka nie jest po to, by była w paki pozamykana albo do ozdoby służąca, jest po to by była powszechnie użytkowana”

/Joachim Lelewel/

 

Biblioteka czynna jest codziennie:

od 7.45. do 16.45

Zapraszamy.

 

Księgozbiór nasz zawiera ok. 9 tys. książek. W zbiorach dominują lektury. Jednak zmiana kanonu lektur oraz szybki wzrost liczby uczniów sprawia, że z wypożyczeniem lektury uczniowie czasem mają problem. Na bieżąco staramy się te braki uzupełniać.

Zapraszamy do korzystania ze strony internetowej: wolnelektury.pl. Znajdują się tam darmowe, pełne teksty wybranych lektur.

Zbiory biblioteki w całości są skomputeryzowane w programie MOL.

Czytelnicy obsługiwani są wyłącznie komputerowo.

KATALOGI BIBLIOTECZNE:

 • Katalog książek dostępny w formie elektronicznej.
 • Katalog kartkowy- to dawna dostępna pozostałość.
 • Katalog ilustrowany-bardzo wdzięczny sojusznik młodego czytelnika .

W całości stworzony przez zdolnych plastycznie uczniów. Ale nie tylko. Najstarsze ilustrowane karty liczą sobie ok. 30 lat.

Biblioteka kontynuuje akcje:

1) „POZOSTAW PO SOBIE PAMIĄTKĘ W BIBLIOTECE – STWÓRZ KARTĘ KATALOGU ILUSTROWANEGO”:

               Zachęcamy do tworzenia kart katalogu ilustrowanego, bo jest wspaniałą  pamiątką, którą po latach można obejrzeć i   powspominać. Tworzyć można w bibliotece, kiedy jest czynna, ale można też kartki z ilustracjami rysować w domu, nawet z pomocą starszego rodzeństwa, rodziców, dziadków… Jak dokładnie taka karta ma wyglądać? – dowiesz się w bibliotece. Zachęcamy do oglądania i tworzenia!

2) „MOJA PRZERWA – RELAKS Z KSIĄŻKĄ”:

              W szkolnej czytelni w ciszy i wśród zieleni możesz odpocząć z ulubioną książką lub czasopismem. Zapraszamy wszystkich czytelników do wzięcia udziału w akcji: „Moja przerwa – relaks z książką”.

              Uczniowie, którym przeszkadza hałas szkolnej przerwy mogą w bibliotece liczyć na odpoczynek z książką. Młodszym uczniom proponujemy „Przerwę z GIGANTEM” – czytanie bardzo popularnych komiksów o Kaczorze Donaldzie.

Regulamin biblioteki szkolnej

1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy naszej szkoły.

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

3. Wypożyczone książki należy szanować.

4. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

5. Nie można wypożyczonych książek przekazywać innym osobom.

6. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki, na 2 tygodnie

7. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.

8. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.

9. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki i jest zobowiązany odkupić zniszczony lub zagubiony egzemplarz.

10. Pod koniec roku szkolnego(do końca maja) rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.

11. W bibliotece obowiązuje cisza!

12. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki

„Tylko dzieci, czytając potrafią zobaczyć przed oczami cuda…”  Astrid Lindgren

W szkolnej czytelni w ciszy i wśród zieleni możesz przygotować się do lekcji, bądź odpocząć z ulubioną książką lub czasopismem.

PRAWO KORZYSTANIA Z CZYTELNI

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. W czytelni można korzystać z książek i czasopism w celu przygotowania się do lekcji, sprawdzianu, napisania referatu itp. z pomocą nauczyciela bibliotekarza.
 3. Do czytelni należy wchodzić spokojnie, z czystymi rękami , bez jedzenia.
 4. W czytelni obowiązuje cisza. Uczeń źle się zachowujący, głośny i hałaśliwy zostanie wyproszony.

 

CZYTELNIA TO CICHE MIEJSCE DO PRACY Z TEKSTEM !!!

KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 2. Z księgozbioru podręcznego (m.in. encyklopedie, słowniki, albumy…) i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu, nie można wynosić ich poza czytelnię.
 3. Czytelnik ma dostęp do książek i czasopism znajdujących się na regałach otwartych. Do innych zbiorów – za pośrednictwem nauczyciela bibliotekarza.
 4. Czasopisma odnosi się na ustalone miejsce i zostawia się je w należytym porządku.
 5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić czytane książki nauczycielowi bibliotekarzowi.

 

 POSZANOWANIE KSIĄŻEK

 1. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta. Z książkami i czasopismami powinien obchodzić się starannie, a dostrzeżone uszkodzenia natychmiast zgłaszać.
 2. Nie wolno : kreślić książek i czasopism, robić notatek na marginesach książek, zaginać i wyrywać kartek itp.
 3. Zbiory czytelni stanowią własność społeczną, którą powierza się czytelnikom.
 4. Każdy czytelnik zobowiązany jest dbać o ład i porządek w czytelni.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. O chęci skorzystania z Internetu należy powiadomić bibliotekarza i podać tematykę poszukiwanych zagadnień oraz wpisać do zeszytu temat i czas korzystania.

2. Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych.

3. Użytkownik może korzystać z sieci nie dłużej niż 1 godzinę lekcyjną.

4. Rozpoczęcie i zakończenie pracy oraz wszelkiego rodzaju zakłócenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

5. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera lub innych problemów technicznych nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy

6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z własnych nośników elektronicznych.

7. Zabrania się kopiowania na dysk twardy komputera danych oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie oraz instalowania innych programów.

8.W czasie użytkowania użytkownik odpowiada za sprzęt i w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu ponosi konsekwencje materialne.

9.Komputera nie można używać do prowadzenia prywatnej korespondencji, korzystania z serwerów chat, bramek sms i innych komunikatorów internetowych, oraz gier i zabaw.

10. Bibliotekarz monitoruje pracę użytkownika sieci i w przypadku naruszenia zasad przerywa jego pracę .

11. Biblioteka stosuje oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z niniejszym regulaminem.

 

Podręczniki w bibliotece szkolnej

Zarządzenie Nr 6/2017/2018
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4
im. Erazma Józefa Jerzmanowskiego w Wieliczce
z dnia 31 października 2017 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Na podstawie:
art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Niniejsze zarządzenie, zwane dalej „zarządzeniem”, reguluje:
a) tryb przyjęcia podręczników na stan szkoły,
b) zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,
c) postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
2. Każdy uczeń powinien zaznajomić się z niniejszym zarządzeniem dotyczącym korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i z godzinami otwarcia biblioteki szkolnej.
3. Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.
4. Podręczniki wypożyczane do domu bibliotekarz zapisuje w komputerowej bazie użytkowników.
5. Zwrot wypożyczonych podręczników bibliotekarz potwierdza w komputerowej bazie użytkowników.

§ 2.

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:
a) szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce,
b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny ujętego w księdze uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce,
c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego,
d) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, materiały edukacyjne w tym podręcznik do języka angielskiego, materiały edukacyjne do zajęć z języka angielskiego,
e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wieliczka.

§ 3.

1. Bezpłatne podręczniki zapewniane przez MEN oraz podręczniki, materiały edukacyjne do nauczania zintegrowanego i języka angielskiego przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez minimum trzy lata. Są one własnością organu prowadzącego i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej. Wszystkie podręczniki i materiały są opieczętowane pieczątką biblioteki Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce.
2. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasach I – VII w roku szkolnym 2017/2018 lub później.
3. Użytkownicy biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
4. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych przez wychowawców klas do biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym.
5. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego z zasobów biblioteki – najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego, oraz na bieżąco z zamówionych brakujących dla uczniów podręczników.
6. Podręczniki wypożyczane są na okres roku szkolnego, termin ich zwrotu mija w ostatni dzień roboczy przed zakończeniem roku szkolnego. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
7. Biblioteka w uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
8. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie roku szkolnego.
9. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom, a rodzice zapoznają się z zarządzeniem dyrektora szkoły w sprawie określenia szczegółowych zasad korzystania przez uczniów z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych i potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem.
10. Za zebranie od rodziców podpisów pod zarządzeniem odpowiada wychowawca klasy, a następnie przekazuje do biblioteki szkolnej.

§ 4.

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

§ 5.

1. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki bibliotekarz dokonuje oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
2. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia – wykraczającego poza jego zwykle używanie – bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika. Wpłaty za bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN dokonuje się na rachunek dochodów MEN, natomiast wpłaty za podręczniki i materiały edukacyjne z dotacji celowej na numer konta podany w sekretariacie szkoły.
3. Ustępu 1 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzyletnim użytkowaniu.

§ 6.

1. Przez cały okres użytkowania podręczników uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
4. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) uczeń powinien uporządkować podręczniki, podkleić, obłożyć w nową foliową okładkę, jeśli wcześniejsza ulegnie zniszczeniu, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki.

§ 7.

1. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystywanie.
2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany poinformować wychowawcę i bibliotekarza szkoły.

§ 8.

1. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego zarządzenia i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
2. Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem, a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga dyrektor szkoły.

§ 9.

Zarządzenie umieszcza się na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor szkoły
Agnieszka Myślak

Lista lektur

Lista lektur dla klas I-III:

 • „Baśnie” (do wyboru) Hansa Christiana Andersena,
 • „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” Justyny Bednarek,
 • wiersze ze zbioru „Brzechwa dzieciom” Jana Brzechwy,
 • „Zaczarowana zagroda” Czesława Centkiewicza,
 • „Cukierku, ty łobuzie!” Waldemara Cichonia,
 • „Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą” Agnieszki Frączek,
 • „Oto jest Kasia” Miry Jaworczakowej,
 • „Detektyw Pozytywka” Grzegorza Kasdepke,
 • G. Kasdepke – „Co to znaczy…”
 • „Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca?” Leszka Kołakowskiego,
 • „Dziewczynka z parku” Barbary Kosmowskiej,
 • „Karolcia” Marii Kruger,
 • „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren,
 • „Doktor Dolittle i jego zwierzęta” Hugh Loftinga,
 • „Sposób na Elfa” Marcina Pałasza,
 • „Asiunia” Joanny Papuzińskiej,
 • „Kapelusz Pani Wrony” Danuty Parlak,
 • „O psie, który jeździł koleją” Romana Pisarskiego,
 • „Pamiętnik Czarnego Noska” Janiny Porazińskiej,
 • „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej,
 • „Wiersze dla dzieci” Tuwima,
 • „O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach” Barbary Tylickiej,
 • „Malutka czarownica” O. Preussler
 • „Najpiękniejsze wiersze” Danuty Wawiłow,
 • „Afryka Kazika” Łukasza wierzbickiego,
 • „Dziadek i niedźwiadek” Łukasza Wierzbickiego.

Lista lektur obowiązkowych dla klas IV-VI:

 • „Akademia pana Kleksa” Jana Brzechwy,
 • komiks „Kajko i Kokosz. Szkoła latania” Janusza Christy,
 • „Mikołajek”, „Mikołajek i inne chłopaki”(wybór opowiadań) Rene Gościnnego i Jean-Jacquesa Sempe,
 • „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewidzialnych Ludzi” Rafała Kosika,
 • wybrane bajki Ignacego Krasickiego,
 • „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa” Clive’a Staplesa Lewisa,
 • „Powrót taty”, „Pani Twardowska”, „Pan Tadeusz” (fragmenty, w tym: opisy, zwyczaje i obyczaje, polowanie i koncert Wojskiego) Adama Mickiewicza,
 • „Chłopcy z Placu Broni” Ferenca Molnara,
 • „Katarynka” Bolesława Prusa,
 • „W pamiętniku Zofii Bobrówny” Juliusza Słowackiego,
 • „Hobbit, czyli tam i z powrotem” Johna Ronalda Reuela Tolkiena,
 • „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza
 • „Mazurek Dąbrowskiego” Józefa Wybickiego
 • wybrane mity greckie (w tym mit o powstaniu świata oraz mity o Prometeuszu, Syzyfie, Demeter i Korze, Dedalu i Ikarze, Heraklesie, Tezeuszu i Ariadnie, Orfeuszu i Eurydyce),
 • Biblia (stworzenie świata i człowieka oraz wybrane przypowieści ewangeliczne, w tym o siewcy, o talentach, o pannach roztropnych, miłosiernym Samarytaninie),
 • wybrane podania i legendy polskie (w tym o Lechu, Piaście, Kraku i Wandzie),
 • wybrane baśnie polskie i europejskie (w tym „Kopciuszek” Charlesa Perraulta i „Bajka o rybaku i rybce” Aleksandra Puszkina),
 • wybrane wiersze Władysława Bełzy, Brzechwy, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Anny Kamieńskiej, Joanny Kulmowej, Mickiewicza, Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza, Słowackiego, Leopolda Staffa, Tuwima, ks. Jana Twardowskiego oraz pieśni i piosenki patriotyczne.

Lista lektur uzupełniających dla klas IV-VI:

 • „Kapelusz za 100 tysięcy” Adama Bahdaja,
 • „Tajemniczy ogród” lub inna powieść Frances Hodgson Burnett,
 • „Alicja w Krainie Czarów” Lewisa Carrolla,
 • „Trzej muszkieterowie” Aleksandra Dumasa,
 • „Skarb Troi” Olafa Fritsche,
 • „Księga dżungli” Josepha Rudyarda Kiplinga,
 • „Król Maciuś Pierwszy” Janusza Korczaka,
 • „Skrzynia Władcy Piorunów” Marcina Kozioła,
 • „Cudowna podróż” Selmy Lagerlof,
 • „Cyberiada”, „Bajki robotów” Stanisława Lema,
 • wybrana powieść Kornela Makuszyńskiego,
 • „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki, cz. 1: Czerwone krzesło”
 • „Winnetou” Karola Maya,
 • „Ania z Zielonego Wzgórza” Lucy Maud Montgomery,
 • „Opium w rosole”; „Szósta klepka” Małgorzaty Musierowicz,
 • „Pajączek na rowerze” Ewy Nowak,
 • „Sposób na Alcybiadesa” Edmunda Niziurskiego,
 • „Biały Mustang” Sat-Okha, „Janko Muzykant” Sienkiewicza,
 • wybrana powieść Alfreda Szklarskiego,
 • Joanna Olech, Dynastia Miziołków,
 • „Przygody Tomka Sawyera” Marka Twaina,
 • „Ten obcy” Ireny Jurgielewiczowej,
 • wybrane pozycje z serii „Nazywam się…” (np. Mikołaj Kopernik, Fryderyk Chopin, Maria Curie-Skłodowska, Jan Paweł II i in.) oraz inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela.

Lista lektur obowiązkowych dla klas VI-VIII:

 • „Opowieść wigilijna” Charlesa Dickensa,
 • „Zemsta” Aleksandra Fredry,
 • wybór fraszek, pieśni i trenów (w tym tren I, V, VII, VIII) Jana Kochanowskiego,
 • „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego,
 • „Żona modna” Ignacego Krasickiego,
 • „Reduta Ordona”, „Śmierć Pułkownika”, „Świtezianka”, II część „Dziadów”, wybrany utwór z cyklu „Sonety krymskie”, „Pan Tadeusz” (całość) Mickiewicza,
 • „Mały Książę” Antoine’a de Saint-Exupery,
 • „Quo vadis” i „Latarnik” Sienkiewicza,
 • „Balladyna” Słowackiego,
 • „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego, „
 • „Artysta” Sławomira Mrożka,
 • „Ziele na kraterze” (fragmenty), „Tędy i owędy” (wybrany reportaż) Melchiora Wańkowicza,
 • wybrane wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Stanisława Barańczaka, Cypriana Norwida, Leśmiana, Mariana Hemara, Jarosława Marka Rymkiewicza, Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Wierzyńskiego, Jana Lechonia, Jerzego Lieberta oraz fraszki Jana Sztaudyngera i aforyzmy Stanisława Jerzego Leca.

Lista lektur uzupełniających dla klas VI-VIII:

 • „Pamiętnik z powstania warszawskiego” (fragmenty) Mirona Białoszewskiego,
 • wybrana powieść kryminalna Agathy Christie: „Morderstwo w Orient Expressie”,
 • „Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera,
 • „Stary człowiek i morze” Ernesta Hemingwaya,
 • „Pozłacana rybka” Barbary Kosmowskiej,
 • „Przekroczyć próg nadziei” (fragmenty) Jana Pawła II,
 • „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” Nancy H. Kleinbaum,
 • „Krzyżacy” Sienkiewicza,
 • „Oskar i pani Róża” Erica-Emmanuela Schmitta,
 • „Monte Cassino” (fragmenty) Wańkowicza,
 • „Wspomnienia wojenne 22 IX 1939 – 5 IV 1945” (fragmenty) Karoliny Lanckorońskiej lub inne utwory literackie i teksty kultury wybrane przez nauczyciela, w tym wiersze poetów współczesnych i reportaże.

Wykaz lektur dla klas 1-3, 4-6, 7-8 (dostępne bezpłatne linki) 

 

LEKTURY SZKOLNE

Lektury 1-3

 

Dziadek i niedźwiadek – Łukasz Wierzbicki

https://www.sydneynorthshorepolishsaturdayschool.org/uploads/1/1/9/5/11954357/wojtek.pdf

 

Asiunia – Joanna Papuzińska

http://www.zkpig7.pl/2015_2016/Asiunia_Joanna_Papuzinska.pdf

 

Sposób na Elfa – Marcin Pałasz

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Sposob%20na%20elfa%20str%203-19.pdf

 

Baśnie (do wyboru) – Hans Christian Andersen

http://biblioteka.kijowski.pl/andersen%20christian%20hans/basnie.pdf

 

Dzieci z Bullerbyn – Astrid Lindgren

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/lindgren-dzieci-z-bullerbyn.pdf

 

Doktor Dolittle i jego zwierzęta – Hugh Lofting

https://docplayer.pl/72115588-Doktor-dolittle-i-jego-zwierzeta.html

 

Karolcia – Maria Krüger Kruger

https://docplayer.pl/109227649-Ilustrowala-halina-bielinska-lektura-dla-klasy-ii-szkoly-podstawowej-by-piotr-bielinski-isbn.html

 

O krakowskich psach i kleparskich kotach. Polskie miasta w baśniach i legendach – Barbara Tylicka

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/O%20krakowskich%20psach%20str%203-15.pdf

 

Wiersze dla dzieci – Julian Tuwim

http://orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/tuwim-wiersze-dla-dzieci.pdf

 

Oto jest Kasia – Mira Jaworczakowa

http://www.orsza.pl/images-media/wszystko-o-szkole/I-03-lektury/jaworczakowa-oto-jest-kasia.pdf

 

O psie, który jeździł koleją – Roman Pisarski

https://pl-static.z-dn.net/files/d9b/6d097397cee57b8e8825fb5bd9668dc0.pdf

 

Brzechwa dzieciom – Jan Brzechwa

http://wierszykidladzieci.pl/wierszykibrzechwy.php

 

Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą – Agnieszka Frączek

https://www.wydawnictwoliteratura.pl/pub/uploads/fragmenty/Rany%20Julek%20str%201-13.pdf

 

Zaczarowana zagroda – Czesław Centkiewicz

http://polish-culture.com/wp-content/uploads/2013/08/Zaczarowana-Zagroda.pdf

 

Najpiękniejsze wiersze – Danuta Wawiłow

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjz-reknKLoAhUdwcQBHRziC-0QFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fatlanty.pl%2Fimages%2F2011%2F04%2FWiersze-Danuty-Wawi%25C5%2582ow.pdf&usg=AOvVaw2v5vlCKSgoJyHmwcnUqSuc

 

 Lektury 4-6

 

Katarynka, Bolesław Prus

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/katarynka.pdf

 

Mazurek Dąbrowskiego – Józef Wybicki

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/mazurek-dabrowskiego.pdf

 

Powrót taty- Adam Mickiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse-powrot-taty.pdf

 

Pani Twardowska- Adam Mickiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ballady-i-romanse-pani-twardowska.pdf

 

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/pan-tadeusz.pdf

 

W pamiętniku Zofii Bobrówny- Juliusz Słowacki

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/w-pamietniku-zofii-bobrowny.pdf

 

W pustyni i w puszczy – Henryk Sienkiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/w-pustyni-i-w-puszczy.pdf

 

Wybrane bajki – Ignacy Krasicki

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/bajki-nowe.pdf

 

Janko Muzykant – Henryk Sienkiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/janko-muzykant.pdf

 

Król Maciuś Pierwszy – Janusz Korczak

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krol-macius-pierwszy.pdf

 

Księga dżungli – Joseph Rudyard Kipling

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/ksiega-dzungli.pdf

 

Przygody Tomka Sawyera – Mark Twain

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/przygody-tomka-sawyera.pdf

 

Tajemniczy ogród – Frances Hodgson Burnett

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/tajemniczy-ogrod.pdf

 

Trzej muszkieterowie – Aleksander Dumas

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/aleksander-dumas-trzej-muszkieterowie.pdf

 

Lektury 7-8

 

Artysta – Sławomir Mrożek

https://pl-static.z-dn.net/files/d4c/e954adca28b15c1b4e39d61e526ff35d.pdf

 

Balladyna – Juliusz Słowacki

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/balladyna.html

 

Kamienie na szaniec – Aleksander Kamiński

https://doci.pl/uzavrano/aleksander-kamiski-kamienie-na-szaniec+f1xsxx

 

Mały Książę – Antoine de Saint-Exupéry

https://docplayer.pl/5199569-Antoine-de-saint-exupery-maly-ksiaze.html

 

Opowieść wigilijna – Charles Dickens

http://lektury.kochamjp.pl/teksty_/opowiesc_wigilijna_tekst.pdf

 

Reduta Ordona

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/reduta-ordona.html

 

Śmierć Pułkownika

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/smierc-pulkownika.html

 

Świtezianka

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ballady-i-romanse-switezianka.html

 

II część Dziadów

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-poema-dziady-czesc-ii.html

 

Sonety krymskie

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/sonety-krymskie.pdf

 

Pan Tadeusz – Adam Mickiewicz

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/pan-tadeusz.html

 

Syzyfowe prace – Stefan Żeromski

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/syzyfowe-prace.html

 

Quo vadis – Henryk Sienkiewicz

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis.html

 

Latarnik – Henryk Sienkiewicz

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik.html

 

Wybór fraszek – Jan Kochanowski

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/fraszki.pdf

 

Pieśni – Jan Kochanowski

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/piesni.pdf

 

Treny – Jan Kochanowski

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/treny.pdf

 

Wiersze – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

https://wolnelektury.pl/katalog/autor/krzysztof-kamil-baczynski/

 

Zemsta – Aleksander Fredro

https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/zemsta.html

 

Żona modna – Ignacy Krasicki

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/satyry-czesc-pierwsza-zona-modna.pdf

 

Ziele na kraterze – Melchior Wańkowicz

https://docplayer.pl/18895414-Ziele-na-kraterze-wankowicz-melchior.html

 

Tędy i owędy – Melchior Wańkowicz

https://www.scribd.com/doc/236893462/Wa%C5%84kowicz-Melchior-T%C4%99dy-i-ow%C4%99dy-pdf

 

Dywizjon 303 – Arkady Fiedler

http://www.gmzielonka.edu.pl/szkolna_bibl_cyfr/e-booki/Arkady%20Fiedler%20-%20Dywizjon%20303.pdf

 

Krzyżacy – Henryk Sienkiewicz

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/krzyzacy.pdf

 

Oskar i pani Róża – Eric-Emmanuel Schmitt

https://www.academia.edu/10265475/Oskar_i_pani_roza

 

Pamiętnik z powstania warszawskiego – fragmenty – Miron Białoszewski

http://cyfroteka.pl/ebooki/Pamietnik_z_powstania_warszawskiego-ebook/p02033498i020#Darmowy-fragment

 

Przekroczyć próg nadziei – Jan Paweł II

https://www.rodaknet.com/rp_sw_papiez_jpII_przekroczyc_prog_nadziei.pdf

 

 

Top