:::: MENU ::::

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: sekretarka

  • Lis 07 / 2018
  • 0
Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: sekretarka

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 im. E. J. Jerzmanowskiego w Wieliczce ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – sekretarka.
 
I Wymagania niezbędne:
• wykształcenie średnie z co najmniej rocznym stażem na podobnym stanowisku,
• biegłość w obsłudze komputera przede wszystkim w zakresie MS Office,
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku,
• wysoka kultura osobista, komunikatywność i dyspozycyjność.
 
Osoba ubiegająca się o zatrudnienie powinna spełniać następujące wymagania dodatkowe:
• obowiązkowość, odpowiedzialność za wykonywaną pracę, rzetelność, staranność, terminowość, samodzielność,
• umiejętność pracy w zespole.
 
II Osoba zatrudniona na stanowisku, którego dotyczy konkurs zobowiązana będzie między innymi do:
• załatwiania spraw związanych z obsługą szkoły wynikających z jej bieżącego funkcjonowania,
• prowadzenia kancelarii i sekretariatu szkoły,
• bieżącego załatwiania wszelkich spraw uczniowskich, a także wykonywanie zadań administracyjno-biurowych na wniosek uczniów i ich rodziców, nauczycieli i wychowawców: przygotowywania i wydawania legitymacji i zaświadczeń,
• administrowania dziennikiem elektronicznym,
• przeprowadzania rekrutacji do szkoły i oddziału przedszkolnego,
• wykonywania typowych prac biurowych i kancelaryjnych według zaistniałych potrzeb,
• samodzielnego redagowania pism po uzgodnieniu treści z dyrektorem,
• terminowego wykonywania doraźnie zleconych przez dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły,
• przygotowywania danych do sprawozdań z zakresu swojego stanowiska pracy,
• obsługi centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki,
• dbałości o właściwe zabezpieczenie dokumentacji szkolnej związanej z obowiązkiem szkolnym, zachowując dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,
• zabezpieczenia i przechowywania pieczęci oraz druków ścisłego zarachowania,
• dbałości o należyty stan techniczny urządzeń znajdujących się w sekretariacie szkoły,
• dbałości o należyty ład i porządek na stanowisku pracy,
• wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora
 
III Osoby ubiegające się o zatrudnienie powinny złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Wieliczce przy ul. Krzyszkowickiej 18a, 32-020 Wieliczka lub przesłać pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną na adres: sspnr4ww@interia.pl niżej wymienione dokumenty:
1. podanie o przyjęcie do pracy;
2. życiorys;
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
4. kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie i staż;
5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.;
6. oświadczenie kandydata o tym, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie,
7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych
9. klauzulę dotyczącą ochrony danych osobowych (druk w formacie pdf w załączeniu)
 
Dokumenty należy składać do dnia 23 listopada 2018 do godz. 12.00
Dokumenty, które wpłyną do szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
IV Dodatkowe informacje:
– wymiar czasu pracy: 1 etat
– okres zatrudnienia: od 01.01.2019r.
– rodzaj umowy o pracę: umowa na trzymiesięczny okres próbny, po okresie próbnym nastąpi ewentualne przedłużenie umowy.
 
załącznik: link

Zostaw komentarz

Top