:::: MENU ::::

Odpowiedzi Dyrektora Szkoły

  • Mar 01 / 2015
  • Możliwość komentowania Odpowiedzi Dyrektora Szkoły została wyłączona

Odpowiedzi Dyrektora Szkoły

Nie ma w naszej szkole zakazu grania w gumę na przerwach.

E- booki mogą być tylko dodatkową pomocą dydaktyczną, która nie zastąpi książki ani zeszytu. Dziecko musi nauczyć się pisać, czego żaden tablet ani komputer nie zagwarantuje. Być może w przyszłości np. za 100 lat człowiek nie będzie musiał posługiwać się pismem pisanym i wtedy Ministerstwo Oświaty zakupi każdemu uczniowi tablety, komputery, telefony tak jak Pan proponuje zamiast książek. 

Odpowiadając na pytanie dotyczące biblioteki szkolnej, informuję, że trwają prace związane z przeniesieniem biblioteki i czytelni do większego pomieszczenia. Biblioteka też zostanie wyposażona w nowe meble, 4 stanowiska komputerowe dla uczniów, tablicę interaktywną, kącik relaksacyjny. Dzieci korzystające z czytelni i biblioteki będą miały bezpośredni dostęp do łazienki i toalety. 

Informuję że na prośbę rodziców od 1 kwietnia 2016 r zostaną wydłużone godziny  wydawania posiłków  w bufecie szkolnym do godz. 14.

Spotkanie czy kiermasz, którego celem byłaby odsprzedaż alb komunijnych leży w gestii księży, dlatego też w tej sprawie należy zwrócić się najlepiej do księdza Proboszcza. Chętnie udostępnię lokal szkoły, aby takie spotkanie mogłoby się odbyć.

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów są w posiadaniu nauczycieli przedmiotów jak również zastępcy dyrektora szkoły.Na początku roku szkolnego wszyscy rodzice zostali z nimi zapoznani. Planujemy też w niedługim czasie zgromadzić je w bibliotece szkolnej.
 
W bieżącym roku szkolnym zrezygnowaliśmy z Dni Otwartych, gdyż w ubiegłym roku szkolnym bardzo mała liczba rodziców była nimi zainteresowana. Została natomiast zwiększona liczba zebrań z rodzicami. W chwili obecnej liczba tych spotkań jest wystarczająca i rozmieszczona w kalendarzu roku szkolnego 2015/2016, aby każdy rodzic mógł na bieżąco monitorować postępy swojego dziecka w bezpośrednim kontakcie z wychowawcą oraz innymi nauczycielami, którzy są również dostępni podczas zebrań.
 
Z uwagi na rozbudowę szkoły, nie jest możliwe, aby w bieżącym roku szkolnym zafunkcjonował dziennik elektroniczny, gdyż mamy problemy z łączem internetowym, E- dziennik zostanie wprowadzony po zakończeniu rozbudowy szkoły czyli od 1 września 2016 roku.
 
Klocki na dolnym korytarzu wyniesione zostały na prośbę rodziców i uczniów. Nauczyciele dyżurujący  w tej części korytarza zwrócą większą uwagę na bezpieczeństwo dzieci. W sytuacji, gdy klocki będą stanowiły zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, zostaną zlikwidowane.
 
Najwięcej zastrzeżeń rodziców dotyczyło funkcjonowania bufetu i sklepiku szkolnego. Poprawa jakości obiadów i ich ceny leży w gestii ajenta prowadzącego bufet szkolny, który jest systematycznie kontrolowany przez SANEPID (wartość, kaloryczność posiłków, jadłospis). Do tej pory uwagi pokontrolne nie wskazywały na uchybienia w tym zakresie. Jednocześnie przypominam, że jadłospis został opracowany przy współudziale rodziców i zaakceptowany. Uwagi dotyczące przyprawiania potraw należy kierować bezpośrednio do ajenta. Informuję również, że niezdrowe produkty (chipsy, coca-cola, hamburgery) zostały wycofane ze sklepiku kilka lat temu. Pozostały asortyment, który od 1 września 2015 r. będzie mógł być sprzedawany w sklepikach szkolnych zostanie dopuszczony na podstawie Rozporządzenia MEN w tej sprawie.
 
Decyzja o zmianowości szkoły została podjęta kilka lat temu po głębokiej analizie, w uzgodnieniu i na prośbę rodziców. Przyjęte rozwiązanie wydaje się być najbardziej korzystne dla wszystkich klas. Klasy starsze mające więcej godzin lekcyjnych dziennie, a ucząc się na popołudniową zmianę kończyłyby zajęcia po godzinie 18.00. Sytuacja ulegnie poprawie po, mam nadzieję, szybkiej i skutecznej rozbudowie szkoły. Jest duża szansa, że rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się w rozbudowanej szkole.
 
Trwają przygotowania do wprowadzenia w szkole e-dziennika. Prawdopodobnie zostanie on wdrożony w roku szkolnym 2015/2016, a najpóźniej w roku 2016/2017.
 
Uczniowie klas IV-VI informowani są o zastępstwach w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej przy sekretariacie. System ten sprawdza się dobrze od dawna. Sytuacja, że uczniowie jednej klasy nie zostali poinformowani w tej formie była jednorazowa i zadbamy o to, aby więcej się nie powtórzyła.
 
Uwagi dotyczące sposobu nauczania zostały przekazane odpowiednim nauczycielom.
 
Nad porządkiem i dyscypliną w szatniach czuwa dyżurujący na każdej przerwie nauczyciel oraz pracownik obsługi. Zdarzające się opisywane sytuacje (brak porządku, przekładanie ubrań) wynikają z ciasnoty pomieszczeń. Sytuacja ulegnie poprawie po rozbudowie szkoły. Jednakże do czasu rozbudowy wzmocnimy nadzór nad szatniami przez pracowników obsługi. Przebywanie uczniów w korytarzyku przy bibliotece szkoły i na schodach do niej prowadzących jest zabronione. Wzmocnimy działania nauczycieli, aby zadbali o to, by uczniowie nie przebywali w tym newralgicznym miejscu.
 
Organizacja Dnia Babci i Dziadka. Uroczystości z tej okazji dla klas 0 – III były organizowane od lat w ten sposób. Jednak w bieżącym roku tak liczna obecność gości przekroczyła nasze przewidywania. Dostrzegliśmy, podobnie zresztą jak i Państwo, potrzebę organizowania takiej uroczystości w przyszłości z podziałem na grupy. Za utrudnienie przepraszam. Równocześnie przewidujemy skrócenie czasu trwania uroczystości szkolnych dla klas młodszych.
 
Oferta zajęć pozalekcyjnych została opracowana w oparciu o potrzeby uczniów i możliwości finansowe rodziców oraz o możliwości organizacyjne szkoły. Godziny z art. 42 zostały rozdzielone w pierwszej kolejności na takie koła zainteresowań i zajęcia, na które było największe zapotrzebowanie. Szkoła nie jest w stanie spełnić pojedynczych oczekiwań rodziców i uczniów w tym zakresie, tym bardziej, że niektóre wiążą się z wydatkami rodziców (np. rajdy krajoznawcze).
 
Gry korytarzowe podczas przerw. Uczniowie mają możliwość korzystania z klocków piankowych i stołów pingpongowych. Natomiast gry „piłkarzyki” zostały zlikwidowane ze względu na ciasnotę na korytarzach i zagrożenie bezpieczeństwa uczniów. Jednakże rozważymy możliwość powrotu do rozkładania podczas przerw mat z grami korytarzowymi.
 
Rada Pedagogiczna przychyliła się do propozycji rodziców, aby zyski ze sprzedaży plastikowych nakrętek przekazać na konto Rady Rodziców (a nie jak dotychczas na konto fundacji ratujących chore dzieci).
 
Nauczyciele w jak najszerszym zakresie wykorzystują zakupione przez Rodziców ćwiczenia, jednak nie jest możliwe, aby każde jedno ćwiczenie zostało uzupełnione. Zakupione przez Rodziców ćwiczenia mają stanowić pomoc w doborze najodpowiedniejszego materiału dydaktycznego, a nie niewolniczo zmuszać nauczyciela do ich wypełnienia w całości.
 
Przyjęliśmy zasadę nie organizowania wyjść i wycieczek w dni, w których odbywają się zajęcia na basenie, jednakże niekiedy musimy się dostosować do terminów przedstawień, seansów filmowych, itd.
 
Szkoła jest zobowiązana do uczestnictwa w zawodach międzyszkolnych, a uczniowie muszą brać w nich udział wyłącznie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego, który równocześnie jest trenerem. Nawet w przypadku gdy w zawodach bierze udział jeden uczeń musi jechać z nim nauczyciel. W drugim półroczu nauczycieli wychowania fizycznego będą zastępować inni nauczyciele i realizować będą zajęcia ruchowe, a odwoływanie zajęć będzie miało miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach.
 
Galeria artystyczna jest w trakcie zmiany wystroju i wystawy.

Serdecznie dziękuję za dostrzeżenie pozytywnej opieki wychowawców świetlicy szkolnej. Będzie nam miło, jeśli zauważycie Państwo również inne mocne strony pracy szkoły  i zechcecie się tą opinią z nami podzielić.

Maria Zadrożniak

Dyrektor Szkoły

Top
Wielkość czcionki
Kontrast