:::: MENU ::::

Lekcja odwrócona (elementy) – scenariusz

  • Sty 07 / 2019
  • 1
Centrum Proaktywności

Lekcja odwrócona (elementy) – scenariusz

Klasa i etap edukacyjny: Klasa Vc (drugi etap edukacyjny)
Przedmiot/rodzaj zajęć: Język angielski
Temat lekcji: Czas Present Continuous – utrwalenie wiadomości „do góry nogami” (zajęcia z elementami lekcji odwróconej).

Powiązanie z wcześniejszą wiedzą: Uczniowie bazują na wiedzy o czasie teraźniejszym Present Continuous (zastosowanie, wyrażenia charakterystyczne i budowa). Uczniowie wykorzystują znajomość czasownika ‘to be’ (być) oraz czasowników z końcówką „-ing”. Wiedzą, w jaki sposób konstruować zdania w czasie Present Continuous.

Cele lekcji (wyrażone w języku ucznia):
1. Znam budowę i zastosowanie czasu Present Continuous.
2. Potrafię konstruować zdania/wypowiedzi zarówno ustne (głównie) jak i pisemne wykorzystując ten czas.

Pytanie kluczowe/badawcze/problemowe: Czy potrafię posługiwać się czasem teraźniejszym Present Continuous?

Materiały dla ucznia (źródła do zapoznania się w domu):
1. http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-continuous (filmik)
2. Lista słówek wklejona do zeszytu.

Instrukcja dla ucznia jak ma wykorzystać materiał proponowany przez nauczyciela (z podaniem terminu): Na lekcje języka angielskiego w czwartek, 22.11. samodzielnie (w domu) zapoznaj się z filmikiem umieszczonymi pod adresem:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-continuous
Postaraj się nauczyć słownictwa z ramki wklejonej do zeszytu. Dostosuj tempo pracy do swoich możliwości oraz umiejętności.
Na przygotowanie do lekcji uczniowie mieli tydzień.

Propozycje zadań/ćwiczeń do wykonania w czasie lekcji (wraz z opisem, czego uczniowie nauczą się dzięki wykonaniu tego ćwiczenia): 
1. Wstęp – powitanie, podanie celów lekcji. Wyjaśnienie pojęcia „lekcja odwrócona”.
2. Rozgrzewka językowa. Burza mózgów – przypomnienie budowy, wyrażeń charakterystycznych i zastosowania czasu teraźniejszego złożonego. Zapisanie przykładów zdań twierdzących, przeczących, pytań oraz krótkich odpowiedzi na tablicy (zwrócenie uwagi na konstrukcję). [Uczniowie doskonalą znajomość zastosowania i budowy czasu Present Continuous].
3. Ćwiczenia z tablicą interaktywną. Uczniowie wspólnie oglądają filmik, z którym zapoznali się w domu: http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/present-continuous Nauczyciel zadaje pytania dodatkowe – wypowiedzi uczniów. Następnie, uczniowie wykonują ćwiczenia na tablicy interaktywnej (uzupełnianie zdań i wybieranie właściwej odpowiedzi). [Uczniowie doskonalą umiejętność zapisu i znajomość konstrukcji gramatycznych].
4. Wspólne przypomnienie słownictwa, z którym uczniowie powinni byli zapoznać się przed lekcją. Następnie – praca z filmem animowanym pt. „Mr Bean – Spring Clean”. Uczniowie oglądają film, a w jego trakcie są proszeni o słowne układanie zdań w czasie Present Continuous.
[Uczniowie utrwalają konstrukcje gramatyczne i doskonalą umiejętność mówienia].
5. „Memory” (opcjonalnie) – nauczyciel wyświetla uczniom obrazek. Uczniowie przez minutę patrzą na niego, następnie obrazek zostaje zakryty. Nauczyciel układa zdania dotyczące obrazka. Uczniowie za pomocą kartek yes/no (podnoszą je do góry) decydują czy zdania wypowiedziane przez nauczyciela są poprawne, czy nie. [Uczniowie doskonalą umiejętność słuchania i zapamiętywania].
6. Podsumowanie zajęć – ewaluacja.

MODYFIKACJA: Uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niedosłuch znajduje się jak najbliżej nauczyciela lub w razie potrzeby jak najbliżej głośników. Nauczyciel zwraca szczególną uwagę na zrozumienie przez ucznia poleceń zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Podsumowanie zajęć przez uczniów (mocne i słabe strony): „Tarcza ewaluacyjna” – uczniowie oceniają swoją wiedzę i umiejętności, zaangażowanie i atmosferę podczas zajęć.

Wskazówki dla naśladowców: Idea odwróconej lekcji wymaga od nauczyciela tego, aby zaufał uczniowi. Musi wierzyć, że w domu zostanie wykonana praca, chociaż minimalna, która pozwoli na poprawne przeprowadzenie zajęć i takie zaangażowanie ucznia, które nie zakłóci przebiegu i idei lekcji. Mocne strony to zaciekawienie uczniów, praca własna, poszukiwanie odpowiedzi, po przeprowadzeniu lekcji – satysfakcja uczniów z poradzenia sobie z zadaniami. Słabe strony – ogromne ryzyko związane z tym, że uczniowie nie wykonają zadań, nie przygotują się do lekcji.

Materiały stworzone na zajęciach (wstaw w opisie): Notatka z lekcji (przykładowe zdanie zapisane w zeszycie). 

Nauczyciel prowadzący: Klaudia Kozera

Top